Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Emprego

CDSG / NOTICIAS / Emprego. 1 a 20 de 309
18/03/2020
Prazas para profesorado de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica a convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso aos diferentes corpos de inspectores de ensino, profesores e mestres. Entre as prazas ofertadas para o corpo de profesores de ensino secundario inclúense 51 para a especialidade de “Lingua Galega e Literatura”. O proceso de selección será o de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
10/01/2020
Ofertas de emprego público
O Concello de Pontedeume publicou no BOP da Coruña do 27 de decembro a súa oferta de emprego público para 2019. Ofrece unha praza de persoal laboral de técnico/a de normalización lingüística, grupo 2, nivel 20 (acceso libre). No BOP de Ourense da mesma data podes consultar tamén a oferta de emprego público da Deputación. Nela inclúese unha praza de tradutor/a de lingua galega (A1), que se cubrirá polo sistema de oposición libre. Por último, o 31 de decembro, no BOP da Coruña publícase a oferta do Concello de Miño. Recolle unha vacante de persoal laboral fixo, ocupada temporalmente, grupo A1, nivel 20.
02/12/2019
Concurso para a contratación de persoal interino na USC
A Universidade de Santiago de Compostela convoca un concurso público para a elaboración de listas de agarda de persoal docente e investigador contratado interino para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables de distintas áreas de coñecemento para o curso académico 2019/20. Entre as áreas de coñecemento para as que se convoca esta lista de agarda está a de “Filoloxías Galega e Portuguesa”. A maiores dos requisitos xerais indicados no texto da convocatoria, os participantes deben estar en posesión da titulación de grao e máster oficial, ou ben de licenciatura, arquitectura, enxeñaría ou equivalente. As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
13/11/2019
Contrato para traballar no proxecto FROMTESPO
O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades oferta un contrato de obra e servizo para traballar no proxecto “Frontera hispano-portuguesa: personas, pueblos y palabras (FRONTESPO-3P)”, que se está a desenvolver baixo o liderado da Universidade de Alcalá. A duración do contrato será entre o 1 de febreiro e o 31 de agosto de 2020, a xornada completa (37,5 horas semanais). As tarefas consistirán na recollida de corpus oral (audio e vídeo) en localidades situadas a ambos lados da fronteira hispano-portuguesa; na transcrición do corpus oral recollido; na compilación e catalogación de material bibliográfico e no tratamento do material lingüístico xerado no proxecto. Entre outros requisitos, os aspirantes deben posuír o grao ou licenciatura en Filoloxía Hispánica, Filoloxía Galega, Filoloxía Portuguesa, Filoloxía Románica, Lingüística, Antropoloxía ou estudos afíns. O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de novembro de 2019. Para completar esta información preme aquí.
22/10/2019
A Real Academia Galega convoca dous contratos de persoal técnico de sociolingüística
A Real Academia Galega convoca un concurso aberto para dous contratos de persoal técnico de sociolingüística, que colaborarán nos proxectos que está a desenvolver o Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. Para optar ao "contrato 1" os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura ou grao en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou titulación equivalente. Para o "contrato 2" requírese a licenciatura ou grao en Antropoloxía ou titulación equivalente. A duración dos contratos será desde o 2 de xaneiro ata 31 de decembro de 2020, prorrogables por ata doce meses máis. O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de outubro de 2019. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
30/09/2019
Contrato de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en diferentes proxectos de investigación. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha para o proxecto “Variación e cambio nos dominios galego e portugués no século XX: análise da fala rural a partir de materiais xeolingüísticos”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de nove meses, cunha xornada laboral a tempo parcial (25 horas semanais). O prazo de presentación de solicitudes remata o 1 de outubro de 2019. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
04/07/2019
Contrato de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha para o proxecto “GEOARPAD-IV. Patrimonio cultural de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal: Valoración e Innovación”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de dous meses e medio, cunha xornada laboral a tempo parcial (25 horas semanais). O prazo de presentación de solicitudes remata o 10 de xullo de 2019. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
18/06/2019
Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
A Consellería de Cultura e Turismo publica o concurso público de nove bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Os/as beneficiarios/as colaborarán nos seguintes proxectos: Legado científico de Jürgen Untermann (1 bolsa), Corpus de referencia do galego actual (1 bolsa), Corpus ducumentale latinum Gallaeciae (1 bolsa), Bibliografía informatizada da lingua galega (1 bolsa), Terminoloxía científico-técnica (1 bolsa), Informes de literatura (1 bolsa), Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos (1 bolsa), Lírica profana galego-portuguesa (1 bolsa), Dimensións da indentidade colectiva de Galicia (1 bolsa). O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
17/06/2019
Bolsas no Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia
O Parlamento de Galicia anuncia a convocatoria de dúas bolsas de formación, de doce meses de duración, vinculadas ao seu Servizo de Publicacións. Poden optar a estas bolsas as persoas que posúan o grao/licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que a lingua de orixe principal da súa combinación lingüística (1ª lingua ou lingua A1) sexa a lingua galega, ou a licenciatura en Filoloxía Galega. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG. As bases completas da convocatoria podes consultalas premendo aquí.
10/06/2019
Praza de tradutor/a de galego na Deputación de Ourense
A Deputación Provincial de Ourense publica as bases do proceso selectivo para a contratación, como persoal funcionario interino (subgrupo A1), dun/unha tradutor/a de galego. O proceso de selección será o concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega, Filoloxía Hispánica (subsección de Galego-Portugués) ou Filosofía e Letras (sección Filoloxía Hispánica, subsección Galego-Portugués); dalgún dos seguintes graos: Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (galego e español), Estudos de Galego e Español, Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios, Lingua e Literatura Galegas; licenciatura/grao en Tradución e Interpretación, ou equivalentes. O prazo para a presentación de solicitudes é de 7 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
27/05/2019
Convocatoria de cinco prazas e cinco bolsas en centros de estudos galegos no exterior
A Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia publica as convocatorias públicas para cubrir cinco prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas nas universidades de Bangor, Heidelberg, Kiel, Leipzig e Varsovia e mais outras cinco bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas nas universidades de Algarve, Berlín, Río de Xaneiro, Roma e Zadar. En ambas as dúas convocatorias, o prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
29/04/2019
Contrato de tradutor/a de galego na Deputación de Ourense
A Deputación Provincial de Ourense publica as bases do proceso selectivo para a contratación, como persoal laboral temporal, dun/unha tradutor/a de galego. O contrato terá unha duración máxima de tres meses. O proceso de selección será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega, Filoloxía Hispánica (subsección de Galego-Portugués) ou Filosofía e Letras (sección Filoloxía Hispánica, subsección Galego-Portugués); algún dos seguintes graos: Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (galego e español); Estudos de Galego e Español; Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; Lingua e Literatura Galegas, ou licenciatura/grao en Tradución e Interpretación (formación en galego e castelán), ou equivalentes. O prazo para a presentación de solicitudes é de 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
29/04/2019
Bolsas de colaboración no Consello da Cultura Galega
O Consello da Cultura Galega publica a convocatoria de 5 bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver nesta entidade. Trátase de proxectos adscritos ás seguintes áreas: Área de Publicacións (1 bolsa), Área de Documentación (2 bolsas) e Área de Comunicación (2 bolsas). A duración de cada unha das bolsas será de sete meses. A data estimada de comezo é o 1 de xuño de 2019 e a de remate, en calquera caso, o 31 de decembro de 2019. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
09/04/2019
Contrato de tradutor/a de galego na Deputación de Ourense
A Deputación Provincial de Ourense publica as bases do proceso selectivo para a contratación, como persoal laboral temporal, dun/unha tradutor/a de galego. O contrato terá unha duración máxima de tres meses. O proceso de selección será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega, Filoloxía Hispánica (subsección de Galego-Portugués) ou Filosofía e Letras (sección Filoloxía Hispánica, subsección Galego-Portugués); ou dalgún dos seguintes graos: Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (galego e español); Estudos de Galego e Español; Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; Lingua e Literatura Galegas, ou equivalentes. O prazo para a presentación de solicitudes é de 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
11/03/2019
Bolsas de investigación na área de planificación sociolingüística
A Deputación Provincial da Coruña publica a convocatoria de bolsas de investigación para o ano 2019, entre as que se inclúen dúas bolsas para investigar na área de planificación sociolingüística da lingua galega. A convocatoria está dirixida a persoas con titulación universitaria (licenciatura, diplomatura, grao ou equivalente) que residan en calquera concello da provincia da Coruña. O prazo de presentación de solicitudes remata o 5 de abril de 2019, ás 14:00 h. Para consultar o texto completo da convocatoria, preme aquí.
11/03/2019
Prazas de profesor/a de lingua galega no IES Rafael Puga Ramón
A Deputación da Coruña publica as bases da convocatoria para a cobertura de 3 prazas de profesor/a de secundaria, especialidade Lingua Galega (fucionario/a, subgrupo A1), no IES Rafael Puga Ramón. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deberán estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección de Galego-Portugués), ou do título de grao equivalente. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación do anuncio no BOE.
11/03/2019
Prazas para profesorado de ensino secundario da especialidade de Lingua Galega e Literatura
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica a convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesorado de ensino secundario. Entre as prazas ofertadas inclúense 60 para a especialidade de Lingua Galega e Literatura. O proceso de selección será o de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
15/02/2019
Convocatoria de tres contratos para o Proxecto Toponimia de Galicia
A Real Academia Galega publica a convocatoria aberta de tres contratos, dous para persoal técnico de toponimia e un de lexicografía, que desenvolverán as súas tarefas no Proxecto Toponimia de Galicia. Os participantes deben posuír a Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou titulación equivalente. Os contratos, cunha remuneración de 1.100 euros/mes, terán de duración ata o 31 de decembro de 2019, prorrogables por ata doce meses máis. O prazo para a presentación de solicitudes remata o 25 de febreiro de 2019. Para ampliar información, preme aquí.
01/02/2019
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Rois
O Concello de Rois publica as bases para a provisión dunha praza de técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura/grao en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao, sempre que estean en posesión do certificado Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE).
10/12/2018
Bolsas de colaboración na Área de Normalización Lingüística da UVigo
A Universidade de Vigo convoca tres bolsas de formación na súa Área de Normalización Lingüística (ANL) destinadas á formación complementaria do estudantado, que participará nas actividades de dinamización, formación e planificación lingüística que se desenvolven na ANL. Os solicitantes deben ser estudantes do Grao en Estudos de Galego e Español, do Grao en Tradución e Interpretación ou do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios no curso 2018/2019, e ter superados polo menos a metade dos créditos da titulación. O prazo de presentación de solicitudes remata o 21 de decembro de 2018. Para obter máis información sobre esta convocatoria, preme aquí.
Seguinte Último
Arquivo web: Coordinadora Galega de Normalización e Dinamización Lingüística (2009-2016)
Iniciativa do CCG que ofrece unha colección de sitios web para preservar e garantir o acceso ao patrimonio documental galego en liña.
Loia: Guía aberta á lingua galega
Os elementos fundamentais para iniciarse no coñecemento do idioma galego
Libro de marcadores sociais do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
publicacions


Portada de  Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. (2019)
Dolores Pereira Oliveira. Autoría / Olimpia López Rodríguez. Autoría / Mariám Mariño Costales. Autoría /


Portada de  Mosteiro de Montederramo Mosteiro de Montederramo (2019)
Ramón Lorenzo Vázquez. Autoría / Maka Pérez. Autoría /


Portada de  Repensar Iberia Repensar Iberia (2019)
Teresa Albuquerque. Coordinación / José Luís Ferreira. Coordinación /


Portada de  Antroponimia e lexicografía Antroponimia e lexicografía (2018)
Ana Isabel Boullón. Edición /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
03/04/2020
Programa de autoformación para empregados públicos
02/04/2020
Recursos didácticos para os máis pequenos da casa
26/03/2020
O CCG presenta un especial sobre Ricardo Carballo Calero
25/03/2020
Dálle ao pico e enreguéifate
24/03/2020
A TVG estrea un bloque de contidos educativos en galego
23/03/2020
Nova edición do programa "Ben veñas, maio"
20/03/2020
Cinema, música e contos en galego para tempos de illamento
20/03/2020
Formación lingüística para o persoal da Administración local
20/03/2020
Recursos en galego para seguir aprendendo desde a casa
18/03/2020
XXXIII Cursos de verán de lingua e cultura galegas

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205