Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Emprego

CDSG / NOTICIAS / Emprego. 1 a 20 de 321
27/01/2021
Manual sobre os procesos selectivos para técnicos/as de normalización lingüística
A Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua publica o Manual de procesos selectivos para técnicos/as de normalización lingüística, unha guía elaborada por Andrea Garrido Juncal e Carla Casanueva Muruais, especialistas en Dereito Administrativo, pensando principalmente nas administracións locais. O obxectivo é que as persoas aspirantes a estas prazas poidan coñecer o funcionamento dos procesos selectivos desde a perspectiva xurídica. Así mesmo, o documento tamén é útil para as administracións convocantes, pois compila a principal normativa aplicable aos procesos selectivos e achega recomendacións para desenvolver convocatorias de emprego. Para ampliar esta información, preme aquí.
26/01/2021
Praza de técnico/a de normalización lingüística
A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol publica as bases para a selección dun técnico/a de normalización de lingüística (persoal funcionario interino), que desenvolverá o seu traballo nos concellos de Ares, Cabanas, Mugardos, Neda e Valdoviño de forma itinerante. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao sempre que acrediten o Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Podes consultar as bases completas da convocatoria premendo aquí.
02/11/2020
Bolsas de formación en centros de estudos galegos no exterior
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia publica a convocatoria de 8 bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas dos centros de estudos galegos de diferentes universidades (Barcelona, Estremadura, Granada, Madrid, Lisboa, Padua, Río de Janeiro e São Paulo). O programa de formación das persoas seleccionadas terá unha duración máxima de 3 anos. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
16/09/2020
Contrato de colaboración no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en diferentes proxectos de investigación. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha con perfil lingüístico para colaborar no proxecto “Anotación e revisión dos textos do Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de seis meses. O prazo de presentación de solicitudes remata o 18 de setembro de 2020. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
25/08/2020
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Noia
O Concello de Noia publica as bases da convocatoria para a selección, mediante o sistema de concurso-oposición, dun funcionario/a interino/a para prover temporalmente o posto de técnica/o de normalización lingüística. Así mesmo, crearase unha bolsa de traballo coas persoas candidatas que superaron as probas do proceso selectivo. O nomeamento do funcionario/a realizarase a xornada parcial (50% da xornada ordinaria), ata o 31 de decembro de 2020. O prazo para a presentación de solicitudes remata o vindeiro 3 de setembro. Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
25/08/2020
Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
A Consellería de Cultura e Turismo publica o concurso público de dez bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Os/as beneficiarios/as colaborarán nos seguintes proxectos: Dicionario galego-italiano (Galita), Bibliografía da literatura galega, Fraseoloxía Galega, Corpus de referencia do galego actual (Corga), Cantigas de Santa María, Prosa literaria medieval, Terminoloxía científico-técnica, Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala, Base de datos do ALIR e Dicionarios de literatura. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
24/08/2020
Contratación de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Sada
O Concello de Sada convoca un proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación dun/dunha técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao sempre que acrediten o Celga 5. O prazo para a presentación de solicitudes remata o 24 de agosto. Podes consultar as bases completas da convocatoria premendo aquí.
07/07/2020
Contrato de colaboración no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en diferentes proxectos de investigación. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha con perfil lingüístico para colaborar no proxecto “Ferramentas TraduWord e XeraWord: tradución de caudal léxico e xeración automática da linguaxe natural en galego e portugués ”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de tres meses e medio. O prazo de presentación de solicitudes remata o 10 de xullo de 2020. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
03/07/2020
Convocatoria de prazas en centros de estudos galegos no exterior
A Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia publica as convocatorias públicas para cubrir seis prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas nas universidades de Bargor, Cork, Kiel, Miño (Braga), Deusto (País Vasco) e Autónoma de Barcelona. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
26/06/2020
Prazas de redactor/a corrector/a na Deputación de Pontevedra
A Deputación de Pontevedra convoca dúas prazas de redactor/a corrector/a, integradas no grupo C1 da escala de Administración especial. As persoas aspirantes deberán posuír o título de Bacharelato ou o de técnica ou técnico, ou equivalente. O sistema de selección será o de concurso-oposición libre. O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE). Podes consultar o texto íntegro das bases e da convocatoria premendo aquí.
22/06/2020
Praza de profesor/a de lingua e literatura galegas en Londres
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional anuncia a convocatoria dun concurso público de méritos para a provisión dunha praza de profesor/a de lingua e literatura galegas no colexio Vicente Cañada Blanch de Londres. Poden participar no concurso os funcionarios/as do corpo de mestres licenciados/as en Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), Filoloxía Románica (subsección Galaico-Portuguesa) ou Filoloxía Galega, así coma os catedráticos/as e profesores/as de lingua e literatura galegas de ensino secundario. O prazo para a presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
15/06/2020
Bolsas no Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia
O Parlamento de Galicia anuncia a convocatoria de dúas bolsas de formación, de doce meses de duración, vinculadas ao seu Servizo de Publicacións. Poden optar a estas bolsas as persoas que posúan o grao/licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que a lingua de orixe principal da súa combinación lingüística (1ª lingua ou lingua A1) sexa a lingua galega; o grao en Estudos de Galego e Español, con intinerario en lingua galega e española; ou a licenciatura en Filoloxía Galega. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no DOG. As bases completas podes consultalas premendo aquí.
18/03/2020
Prazas para profesorado de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica a convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso aos diferentes corpos de inspectores de ensino, profesores e mestres. Entre as prazas ofertadas para o corpo de profesores de ensino secundario inclúense 51 para a especialidade de “Lingua Galega e Literatura”. O proceso de selección será o de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
10/01/2020
Ofertas de emprego público
O Concello de Pontedeume publicou no BOP da Coruña do 27 de decembro a súa oferta de emprego público para 2019. Ofrece unha praza de persoal laboral de técnico/a de normalización lingüística, grupo 2, nivel 20 (acceso libre). No BOP de Ourense da mesma data podes consultar tamén a oferta de emprego público da Deputación. Nela inclúese unha praza de tradutor/a de lingua galega (A1), que se cubrirá polo sistema de oposición libre. Por último, o 31 de decembro, no BOP da Coruña publícase a oferta do Concello de Miño. Recolle unha vacante de persoal laboral fixo, ocupada temporalmente, grupo A1, nivel 20.
02/12/2019
Concurso para a contratación de persoal interino na USC
A Universidade de Santiago de Compostela convoca un concurso público para a elaboración de listas de agarda de persoal docente e investigador contratado interino para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables de distintas áreas de coñecemento para o curso académico 2019/20. Entre as áreas de coñecemento para as que se convoca esta lista de agarda está a de “Filoloxías Galega e Portuguesa”. A maiores dos requisitos xerais indicados no texto da convocatoria, os participantes deben estar en posesión da titulación de grao e máster oficial, ou ben de licenciatura, arquitectura, enxeñaría ou equivalente. As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
13/11/2019
Contrato para traballar no proxecto FROMTESPO
O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades oferta un contrato de obra e servizo para traballar no proxecto “Frontera hispano-portuguesa: personas, pueblos y palabras (FRONTESPO-3P)”, que se está a desenvolver baixo o liderado da Universidade de Alcalá. A duración do contrato será entre o 1 de febreiro e o 31 de agosto de 2020, a xornada completa (37,5 horas semanais). As tarefas consistirán na recollida de corpus oral (audio e vídeo) en localidades situadas a ambos lados da fronteira hispano-portuguesa; na transcrición do corpus oral recollido; na compilación e catalogación de material bibliográfico e no tratamento do material lingüístico xerado no proxecto. Entre outros requisitos, os aspirantes deben posuír o grao ou licenciatura en Filoloxía Hispánica, Filoloxía Galega, Filoloxía Portuguesa, Filoloxía Románica, Lingüística, Antropoloxía ou estudos afíns. O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de novembro de 2019. Para completar esta información preme aquí.
22/10/2019
A Real Academia Galega convoca dous contratos de persoal técnico de sociolingüística
A Real Academia Galega convoca un concurso aberto para dous contratos de persoal técnico de sociolingüística, que colaborarán nos proxectos que está a desenvolver o Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. Para optar ao "contrato 1" os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura ou grao en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou titulación equivalente. Para o "contrato 2" requírese a licenciatura ou grao en Antropoloxía ou titulación equivalente. A duración dos contratos será desde o 2 de xaneiro ata 31 de decembro de 2020, prorrogables por ata doce meses máis. O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de outubro de 2019. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
30/09/2019
Contrato de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en diferentes proxectos de investigación. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha para o proxecto “Variación e cambio nos dominios galego e portugués no século XX: análise da fala rural a partir de materiais xeolingüísticos”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de nove meses, cunha xornada laboral a tempo parcial (25 horas semanais). O prazo de presentación de solicitudes remata o 1 de outubro de 2019. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
04/07/2019
Contrato de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha para o proxecto “GEOARPAD-IV. Patrimonio cultural de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal: Valoración e Innovación”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de dous meses e medio, cunha xornada laboral a tempo parcial (25 horas semanais). O prazo de presentación de solicitudes remata o 10 de xullo de 2019. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
18/06/2019
Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
A Consellería de Cultura e Turismo publica o concurso público de nove bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Os/as beneficiarios/as colaborarán nos seguintes proxectos: Legado científico de Jürgen Untermann (1 bolsa), Corpus de referencia do galego actual (1 bolsa), Corpus ducumentale latinum Gallaeciae (1 bolsa), Bibliografía informatizada da lingua galega (1 bolsa), Terminoloxía científico-técnica (1 bolsa), Informes de literatura (1 bolsa), Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos (1 bolsa), Lírica profana galego-portuguesa (1 bolsa), Dimensións da indentidade colectiva de Galicia (1 bolsa). O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
Seguinte Último
Arquivo web: Coordinadora Galega de Normalización e Dinamización Lingüística (2009-2016)
Iniciativa do CCG que ofrece unha colección de sitios web para preservar e garantir o acceso ao patrimonio documental galego en liña.
Loia: Guía aberta á lingua galega
Os elementos fundamentais para iniciarse no coñecemento do idioma galego
Libro de marcadores sociais do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
publicacions


Portada de  Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. (2019)
Dolores Pereira Oliveira. Autoría / Olimpia López Rodríguez. Autoría / Mariám Mariño Costales. Autoría /


Portada de  Mosteiro de Montederramo Mosteiro de Montederramo (2019)
Ramón Lorenzo Vázquez. Autoría / Maka Pérez. Autoría /


Portada de  Repensar Iberia Repensar Iberia (2019)
Teresa Albuquerque. Coordinación / José Luís Ferreira. Coordinación /


Portada de  Antroponimia e lexicografía Antroponimia e lexicografía (2018)
Ana Isabel Boullón. Edición /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
12/04/2021
Publícase a documentación dos proxectos gañadores dos II Premios Mil Primaveras
12/04/2021
Nace Agora.gal, un novo guieiro para navegar pola rede en galego
09/04/2021
Convocatoria de axudas aos concellos para a promoción do galego
09/04/2021
Novo estudo sobre a toponimia de Carballo
08/04/2021
Xoga a ser un personaxe das cantigas medievais
06/04/2021
A RAG presenta unha serie documental sobre Xela Arias
05/04/2021
Axudas para a tradución do libro galego
05/04/2021
O Consello de Europa reafírmase nas eivas detectadas en 2019 na aplicación da "Carta"
30/03/2021
A Deputación da Coruña resolve as axudas para os SNL municipais
30/03/2021
Volve o festival de narración oral "Falando a Boca Chea"

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205