Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Emprego

CDSG / NOTICIAS / Emprego. 1 a 20 de 298
29/04/2019
Contrato de tradutor/a de galego na Deputación de Ourense
A Deputación Provincial de Ourense publica as bases do proceso selectivo para a contratación, como persoal laboral temporal, dun/unha tradutor/a de galego. O contrato terá unha duración máxima de tres meses. O proceso de selección será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega, Filoloxía Hispánica (subsección de Galego-Portugués) ou Filosofía e Letras (sección Filoloxía Hispánica, subsección Galego-Portugués); algún dos seguintes graos: Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (galego e español); Estudos de Galego e Español; Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; Lingua e Literatura Galegas, ou licenciatura/grao en Tradución e Interpretación (formación en galego e castelán), ou equivalentes. O prazo para a presentación de solicitudes é de 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
29/04/2019
Bolsas de colaboración no Consello da Cultura Galega
O Consello da Cultura Galega publica a convocatoria de 5 bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver nesta entidade. Trátase de proxectos adscritos ás seguintes áreas: Área de Publicacións (1 bolsa), Área de Documentación (2 bolsas) e Área de Comunicación (2 bolsas). A duración de cada unha das bolsas será de sete meses. A data estimada de comezo é o 1 de xuño de 2019 e a de remate, en calquera caso, o 31 de decembro de 2019. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
09/04/2019
Contrato de tradutor/a de galego na Deputación de Ourense
A Deputación Provincial de Ourense publica as bases do proceso selectivo para a contratación, como persoal laboral temporal, dun/unha tradutor/a de galego. O contrato terá unha duración máxima de tres meses. O proceso de selección será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega, Filoloxía Hispánica (subsección de Galego-Portugués) ou Filosofía e Letras (sección Filoloxía Hispánica, subsección Galego-Portugués); ou dalgún dos seguintes graos: Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (galego e español); Estudos de Galego e Español; Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; Lingua e Literatura Galegas, ou equivalentes. O prazo para a presentación de solicitudes é de 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
11/03/2019
Bolsas de investigación na área de planificación sociolingüística
A Deputación Provincial da Coruña publica a convocatoria de bolsas de investigación para o ano 2019, entre as que se inclúen dúas bolsas para investigar na área de planificación sociolingüística da lingua galega. A convocatoria está dirixida a persoas con titulación universitaria (licenciatura, diplomatura, grao ou equivalente) que residan en calquera concello da provincia da Coruña. O prazo de presentación de solicitudes remata o 5 de abril de 2019, ás 14:00 h. Para consultar o texto completo da convocatoria, preme aquí.
11/03/2019
Prazas de profesor/a de lingua galega no IES Rafael Puga Ramón
A Deputación da Coruña publica as bases da convocatoria para a cobertura de 3 prazas de profesor/a de secundaria, especialidade Lingua Galega (fucionario/a, subgrupo A1), no IES Rafael Puga Ramón. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deberán estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección de Galego-Portugués), ou do título de grao equivalente. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación do anuncio no BOE.
11/03/2019
Prazas para profesorado de ensino secundario da especialidade de Lingua Galega e Literatura
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica a convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesorado de ensino secundario. Entre as prazas ofertadas inclúense 60 para a especialidade de Lingua Galega e Literatura. O proceso de selección será o de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
15/02/2019
Convocatoria de tres contratos para o Proxecto Toponimia de Galicia
A Real Academia Galega publica a convocatoria aberta de tres contratos, dous para persoal técnico de toponimia e un de lexicografía, que desenvolverán as súas tarefas no Proxecto Toponimia de Galicia. Os participantes deben posuír a Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou titulación equivalente. Os contratos, cunha remuneración de 1.100 euros/mes, terán de duración ata o 31 de decembro de 2019, prorrogables por ata doce meses máis. O prazo para a presentación de solicitudes remata o 25 de febreiro de 2019. Para ampliar información, preme aquí.
01/02/2019
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Rois
O Concello de Rois publica as bases para a provisión dunha praza de técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura/grao en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao, sempre que estean en posesión do certificado Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE).
10/12/2018
Bolsas de colaboración na Área de Normalización Lingüística da UVigo
A Universidade de Vigo convoca tres bolsas de formación na súa Área de Normalización Lingüística (ANL) destinadas á formación complementaria do estudantado, que participará nas actividades de dinamización, formación e planificación lingüística que se desenvolven na ANL. Os solicitantes deben ser estudantes do Grao en Estudos de Galego e Español, do Grao en Tradución e Interpretación ou do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios no curso 2018/2019, e ter superados polo menos a metade dos créditos da titulación. O prazo de presentación de solicitudes remata o 21 de decembro de 2018. Para obter máis información sobre esta convocatoria, preme aquí.
27/08/2018
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Nigrán
O Concello de Nigrán publica as bases para a contratación temporal dun técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (sección Galego-Portugués), do grao en Lingua e Literatura Galegas ou do grao en Estudos de Galego e Español (módulos “lingua e literatura galegas” ou “lingua galega e española”). A duración do contrato será de 12 meses. O prazo para a presentación de solicitudes remata o vindeiro 4 de setembro. Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
19/07/2018
Concurso público para a contratación de persoal docente na Universidade de Vigo
A Universidade de Vigo convoca un concurso público para a elaboración de listas de substitución de persoal docente interino, para o curso académico 2018-2019. Entre as prazas convocadas para a elaboración destas listas de agarda, hai unha da área de coñecemento de Filoloxía Galega e Portuguesa, adscrita ao Departamento de Filoloxía Galega e Latina. O prazo de presentación de solicitudes é de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (remata o 20 de xullo). Para obter máis información sobre os trámites de inscrición, preme aquí.
27/06/2018
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Abegondo
O Concello de Abegondo publica as bases específicas da convocatoria dun proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura/grao en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (sección Galego-Portuguesa), ou outras titulacións superiores pertencentes á área de humanidades ou de ciencias xurídicas sociais, sempre que estean en posesión do certificado Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE).
21/06/2018
Praza de técnico/a auxiliar de tradución na Deputación de Pontevedra
A Deputación de Pontevedra publica a convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no seu cadro de persoal funcionario. Entre as prazas convocadas, inclúese unha de técnica ou técnico auxiliar de tradución, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico auxiliar e integrada no grupo C1, por quenda libre. O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE). Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
05/06/2018
Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica o concurso público de dez bolsas de formación vinculadas á actividade do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Trátase dos seguintes proxectos: Dicionario galego-italiano (1 bolsa), Bibliografía da literatura galega (1 bolsa), Fraseoloxía galega (1 bolsa), Corpus de referencia do galego actual (1 bolsa), Cantigas de Santa María (1 bolsa), Prosa literaria medieval (1 bolsa), Terminoloxía científico-técnica (1 bolsa), Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala (1 bolsa), Base de datos do ALIR (1 bolsa) e Dicionarios de literatura (1 bolsa). O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
25/05/2018
Convocatoria de dúas bolsas e dúas prazas en centros de estudos galegos no exterior
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia publica as convocatorias públicas para cubrir dúas prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas das universidades de Oxford e o País Vasco e mais dúas bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas das universidades de París e São Paulo. En ambas as dúas convocatorias, o prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
21/03/2018
Prazas para profesorado de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesorado de ensino secundario. Entre as prazas ofertadas inclúense 75 para a especialidade de “Lingua Galega e Literatura”. O proceso de selección será o de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
16/03/2018
Modificación das bases para a selección de normalizador/a lingüístico/a na Estrada
O Concello da Estrada publica, no BOP de Pontevedra do 15 de marzo de 2018, unha modificación das bases para a contratación dun técnico/a de normalización lingüística. Tras advertir un erro nas anteriores bases (BOP do 26 de febreiro), modifícase agora a cláusula segunda, referida á modalidade do contrato, que pasa a ser de interinidade. Debido a esta modificación, ábrese un novo prazo para a presentación de instancias, que será de 10 días naturais desde a publicación do anuncio no BOP.
12/03/2018
Contrato de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha para o proxecto “Contacto e cambio lingüístico en galego”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de catro meses, cunha xornada laboral a tempo parcial (30 horas semanais). O prazo de presentación de solicitudes remata o 18 de marzo de 2018. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
05/03/2018
Contrato temporal de persoal docente de lingua galega
O Concello de Santa Comba anuncia a contratación temporal de persoal docente para impartir diferentes cursos formativos, entre os que se atopa o de “Especialidade competencia comunicación en lingua galega nivel 2”. As bases que rexerán o proceso selectivo están dispoñibles na Secretaría do Concello de Santa Comba. Os/as aspirantes teñen de prazo para presentar as súas solicitudes 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio.
05/03/2018
Praza de técnico/a de normalización Lingüística no Concello de Outes
O Concello de Outes publica as bases para a contratación temporal dun técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao sempre que dispoña do Celga 5. A duración do contrato será ata o 31 de decembro de 2018. O prazo para a presentación de solicitudes remata o vindeiro 14 de marzo. Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
Seguinte Último
Libro de marcadores sociais do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
A Nosa Fala
Bloques e áreas lingüísticas do galego. Trátase dun audiolibro con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século.
publicacions
Portada de  Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. (2019)
Dolores Pereira Oliveira. Autoría / Olimpia López Rodríguez. Autoría / Mariám Mariño Costales. Autoría /


Portada de  Mar adiante Mar adiante (2018)
María Victoria Moreno. Autoría /


Portada de  cultura galega no século XXI¬A cultura galega no século XXI¬A (2017)
Carlos Casares. Autoría /


Portada de  Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual (2017)
Elisa Fernández Rei. Edición / Xosé Luís Regueira. Edición /


Portada de  laranxas máis laranxas de todas as laranxas¬As laranxas máis laranxas de todas as laranxas¬As (2017)
Carlos Casares. Autoría /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
21/05/2019
Accesible en liña a publicación “Malas linguas”
20/05/2019
Axudas para a edición en galego de materiais didácticos
16/05/2019
Conclusións dos XXI Encontros para a Normalización Lingüística
16/05/2019
A RAG celebra o acto central das Letras Galegas en Cotobade
15/05/2019
O alumnado do IES María Casares de Oleiros comprométese co galego
15/05/2019
Resolución definitiva das axudas para SNL da provincia da Coruña
15/05/2019
Datas das probas para a obtención do Celga
14/05/2019
As empresas alimentarias súmanse á homenaxe a Antonio Fraguas
14/05/2019
Mesa redonda sobre o rol do galego na mercadotecnia empresarial
10/05/2019
Xornada para fomentar o plurilingüismo entre o profesorado

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205