Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15702 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Emprego

CDSG / NOTICIAS / Emprego. 1 a 20 de 290
10/12/2018
Bolsas de colaboración na Área de Normalización Lingüística da UVigo
A Universidade de Vigo convoca tres bolsas de formación na súa Área de Normalización Lingüística (ANL) destinadas á formación complementaria do estudantado, que participará nas actividades de dinamización, formación e planificación lingüística que se desenvolven na ANL. Os solicitantes deben ser estudantes do Grao en Estudos de Galego e Español, do Grao en Tradución e Interpretación ou do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios no curso 2018/2019, e ter superados polo menos a metade dos créditos da titulación. O prazo de presentación de solicitudes remata o 21 de decembro de 2018. Para obter máis información sobre esta convocatoria, preme aquí.
27/08/2018
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Nigrán
O Concello de Nigrán publica as bases para a contratación temporal dun técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (sección Galego-Portugués), do grao en Lingua e Literatura Galegas ou do grao en Estudos de Galego e Español (módulos “lingua e literatura galegas” ou “lingua galega e española”). A duración do contrato será de 12 meses. O prazo para a presentación de solicitudes remata o vindeiro 4 de setembro. Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
19/07/2018
Concurso público para a contratación de persoal docente na Universidade de Vigo
A Universidade de Vigo convoca un concurso público para a elaboración de listas de substitución de persoal docente interino, para o curso académico 2018-2019. Entre as prazas convocadas para a elaboración destas listas de agarda, hai unha da área de coñecemento de Filoloxía Galega e Portuguesa, adscrita ao Departamento de Filoloxía Galega e Latina. O prazo de presentación de solicitudes é de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (remata o 20 de xullo). Para obter máis información sobre os trámites de inscrición, preme aquí.
27/06/2018
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Abegondo
O Concello de Abegondo publica as bases específicas da convocatoria dun proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura/grao en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (sección Galego-Portuguesa), ou outras titulacións superiores pertencentes á área de humanidades ou de ciencias xurídicas sociais, sempre que estean en posesión do certificado Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE).
21/06/2018
Praza de técnico/a auxiliar de tradución na Deputación de Pontevedra
A Deputación de Pontevedra publica a convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no seu cadro de persoal funcionario. Entre as prazas convocadas, inclúese unha de técnica ou técnico auxiliar de tradución, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico auxiliar e integrada no grupo C1, por quenda libre. O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE). Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
05/06/2018
Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica o concurso público de dez bolsas de formación vinculadas á actividade do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Trátase dos seguintes proxectos: Dicionario galego-italiano (1 bolsa), Bibliografía da literatura galega (1 bolsa), Fraseoloxía galega (1 bolsa), Corpus de referencia do galego actual (1 bolsa), Cantigas de Santa María (1 bolsa), Prosa literaria medieval (1 bolsa), Terminoloxía científico-técnica (1 bolsa), Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala (1 bolsa), Base de datos do ALIR (1 bolsa) e Dicionarios de literatura (1 bolsa). O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
25/05/2018
Convocatoria de dúas bolsas e dúas prazas en centros de estudos galegos no exterior
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia publica as convocatorias públicas para cubrir dúas prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas das universidades de Oxford e o País Vasco e mais dúas bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas das universidades de París e São Paulo. En ambas as dúas convocatorias, o prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
21/03/2018
Prazas para profesorado de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesorado de ensino secundario. Entre as prazas ofertadas inclúense 75 para a especialidade de “Lingua Galega e Literatura”. O proceso de selección será o de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
16/03/2018
Modificación das bases para a selección de normalizador/a lingüístico/a na Estrada
O Concello da Estrada publica, no BOP de Pontevedra do 15 de marzo de 2018, unha modificación das bases para a contratación dun técnico/a de normalización lingüística. Tras advertir un erro nas anteriores bases (BOP do 26 de febreiro), modifícase agora a cláusula segunda, referida á modalidade do contrato, que pasa a ser de interinidade. Debido a esta modificación, ábrese un novo prazo para a presentación de instancias, que será de 10 días naturais desde a publicación do anuncio no BOP.
12/03/2018
Contrato de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha para o proxecto “Contacto e cambio lingüístico en galego”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de catro meses, cunha xornada laboral a tempo parcial (30 horas semanais). O prazo de presentación de solicitudes remata o 18 de marzo de 2018. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
05/03/2018
Contrato temporal de persoal docente de lingua galega
O Concello de Santa Comba anuncia a contratación temporal de persoal docente para impartir diferentes cursos formativos, entre os que se atopa o de “Especialidade competencia comunicación en lingua galega nivel 2”. As bases que rexerán o proceso selectivo están dispoñibles na Secretaría do Concello de Santa Comba. Os/as aspirantes teñen de prazo para presentar as súas solicitudes 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio.
05/03/2018
Praza de técnico/a de normalización Lingüística no Concello de Outes
O Concello de Outes publica as bases para a contratación temporal dun técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao sempre que dispoña do Celga 5. A duración do contrato será ata o 31 de decembro de 2018. O prazo para a presentación de solicitudes remata o vindeiro 14 de marzo. Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
01/03/2018
Bolsas de formación no Parlamento de Galicia
O Parlamento de Galicia anuncia a convocatoria de dúas bolsas de formación práctica, de doce meses de duración, vinculadas ao seu Servizo de Publicacións. Poden optar a estas bolsas as persoas que posúan o grao/licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que a lingua de orixe principal da súa combinación lingüística (1ª lingua ou lingua A1) sexa a lingua galega, ou o grao/licenciatura en Filoloxía Galega. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG. As bases completas da convocatoria podes consultalas premendo aquí.
26/02/2018
Bolsas de colaboración na Área de Normalización Lingüística da UVigo
A Universidade de Vigo convoca tres bolsas de formación na súa Área de Normalización Lingüística (ANL) destinadas á formación complementaria do estudantado, que participará nas actividades de dinamización, formación e planificación lingüística que se desenvolven na ANL. Os solicitantes deben ser estudantes do Grao en Estudos de Galego e Español, do Grao en Tradución e Interpretación ou do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios no curso 2017/2018, e ter cursado polo menos a metade dos créditos da titulación. O prazo de presentación de solicitudes remata o 7 de marzo de 2018. Para obter máis información sobre esta convocatoria, preme aquí.
26/02/2018
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello da Estrada
O Concello da Estrada publica as bases para a contratación temporal dun/dunha técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de oposición libre. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura/grao en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), ou outras titulacións superiores pertencentes á área de humanidades ou de ciencias xurídicas sociais, sempre que teñan o Celga 5. O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria. (modificación das bases)
21/02/2018
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Abegondo
O Concello de Abegondo publica as bases xerais da convocatoria dun proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso-oposición. O procedemento de selección, os exercicios e a titulación requirida para participar no proceso concretaranse nas bases específicas da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE).
20/02/2018
Proceso selectivo para cubrir contratacións de profesorado de galego na Universidade de Vigo
A Fundación Universidade de Vigo convoca, polo sistema de acceso libre, un proceso selectivo para constituír unha listaxe de agardas para contratacións temporais de profesorado de galego, co obxectivo de garantir a cobertura de potenciais necesidades do Centro de Linguas desta universidade. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de grao, licenciatura ou equivalente e ter unha experiencia mínima de tres anos na docencia de galego. O proceso selectivo constará de dúas fases: valoración do currículo e entrevista persoal. O prazo para a presentación de solicitudes remata o vindeiro 28 de febreiro de 2018. Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
22/01/2018
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Vimianzo
O Concello de Vimianzo publica as bases do proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego destinada á contratación dun/ha técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de Licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), do Grao en Lingua e Literatura Galegas, ou calquera outra licenciatura/grao sempre que dispoña do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 29 de xaneiro de 2018. Podes consultar as bases completas da convocatoria premendo aquí.
11/12/2017
Bolsas nos lectorados das universidades Nova de Lisboa e Federal da Bahia
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica as bases da convocatoria pública para cubrir dúas bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas nas universidades Nova de Lisboa e Federal da Bahia. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
08/11/2017
Contratos de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado. Seleccionarase persoal para os seguintes proxectos do Instituto da Lingua Galega: “Arquivo do Galego Oral (AGO)” e “Léxico patrimonial (Galicia-Portugal-Brasil)”. Os aspirantes deben posuír a Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega / Lingua e Literatura Galegas. Para a primeira praza (AGO) tamén deben estar matriculados/as nun programa de doutoramento na USC. O prazo de presentación de solicitudes remata o 13 de novembro de 2017. Para ampliar información, preme aquí.
Seguinte Último
Libro de marcadores sociais do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
A Nosa Fala
Bloques e áreas lingüísticas do galego. Trátase dun audiolibro con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século.
publicacions
Portada de  Antroponimia e lexicografía Antroponimia e lexicografía (2018)
Ana Isabel Boullón. Edición /


Portada de  Mar adiante Mar adiante (2018)
María Victoria Moreno. Autoría /


Portada de  cultura galega no século XXI¬A cultura galega no século XXI¬A (2017)
Carlos Casares. Autoría /


Portada de  Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual (2017)
Elisa Fernández Rei. Edición / Xosé Luís Regueira. Edición /


Portada de  laranxas máis laranxas de todas as laranxas¬As laranxas máis laranxas de todas as laranxas¬As (2017)
Carlos Casares. Autoría /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
18/01/2019
Xa podes consultar o novo Boletín de Sumarios do CDSG
18/01/2019
Axudas para a creación de obras audiovisuais en galego
18/01/2019
Xornada de formación dos equipos de dinamización da lingua galega
18/01/2019
Premios para a dinamización lingüística no ensino
17/01/2019
En liña os vídeos da última edición do LGx15
17/01/2019
I Certame de Podcast e Relato Radiofónico Xosé Mosquera Pérez
16/01/2019
Un convite á reflexión en formato audiovisual para cada mes do ano
16/01/2019
Seminario sobre reflexividade sociolingüística
16/01/2019
Axudas para a distribución de audiovisual en galego na provincia da Coruña
15/01/2019
Accesible en liña a obra “Antroponimia e lexicografía”

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205