Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15702 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.org
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Emprego

CDSG / NOTICIAS / Emprego. 1 a 20 de 255
19/05/2017
Contratos de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado. Seleccionarase persoal, entre outros, para o proxecto “Consolidación e estruturación. REDES 2016 GI-1743 TECANDALI Tecnoloxía e Análise de Datos Lingüísticos”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. Os aspirantes deben posuír a Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega / Lingua e Literatura Galegas e estar matriculados/as nun programa de doutoramento na USC. O prazo de presentación de solicitudes remata o 21 de maio de 2017. Para ampliar información, preme aquí.
17/04/2017
Prazas para profesorado de ensino secundario da especialidade de Lingua Galega e Literatura
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesorado de ensino secundario. Entre as prazas ofertadas inclúense 50 para a especialidade de “Lingua Galega e Literatura”. O proceso de selección será o de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 18 de abril e rematará o 9 de maio de 2017. Para consultar o texto completo da convocatoria, preme aquí.
27/03/2017
Bolsas para investigar na área de planificación sociolingüística
A Deputación Provincial da Coruña publica a convocatoria de bolsas de investigación para o ano 2017, entre as que se inclúen dúas bolsas para investigar na área de planificación sociolingüística da lingua galega. A convocatoria está dirixida a persoas con titulación universitaria que residan en calquera concello da provincia da Coruña. O prazo de presentación de solicitudes remata o 27 de abril de 2017, ás 14:00 h. Para consultar o texto completo da convocatoria, preme aquí. (Modificación do prazo)
14/03/2017
Bolsas de prácticas para realizar tarefas lingüísticas na Deputación de Pontevedra
A Deputación Provincial de Pontevedra convoca 200 bolsas de prácticas laborais destinadas a persoas con titulación universitaria ou de ciclos formativos de grao superior de formación profesional, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa titulación académica, coa finalidade de completar a súa formación. Entre estas bolsas, convócanse dúas para persoas que posúan a Licenciatura en Filoloxía Galega ou o Grao en Lingua e Literatura Galegas, que desenvolverán as súas tarefas no Departamento de Servizos Lingüísticos da Deputación de Pontevedra. As bolsas terán unha duración de 6 meses, prorrogables por outros 6. O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
22/02/2017
Bolsas de colaboración coa Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo
A Universidade de Vigo convoca tres bolsas de formación na súa Área de Normalización Lingüística (ANL) destinadas á formación complementaria do estudantado, que participará nas actividades de dinamización, formación e planificación lingüística que se desenvolven na ANL. Os solicitantes deben ser estudantes de Filoloxía Galega, Grao en Estudos de Galego e Español (itinerario lingua galega e española/lingua e literatura galega) ou de Tradución e Interpretación (Lingua A: Galego) da Universidade de Vigo no curso 2015/2016, estar matriculados no curso 2016/2017, e ter cursado polo menos a metade dos créditos da titulación. O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 3 de marzo de 2017, ás 14:00 h.
26/01/2017
Convocatoria para a contratación de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Narón
O Concello de Narón anuncia, no BOP da Coruña do 25 de xaneiro de 2017, a inclusión na bolsa de traballo de 2017 dunha praza de técnico/a de normalización lingüística. O sistema de provisión será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben posuír a licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección galego-portugués), ou Grao en Lingua Galega. O prazo para a presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. No web do Concello de Narón podes consultar o Regulamento de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal, así como os modelos para presentar a relación de méritos e a solicitude de inscrición no proceso.
11/01/2017
O Parlamento de Galicia oferta bolsas de formación
O Parlamento de Galicia anuncia a convocatoria de oito bolsas formativas de licenciados/as universitarios/as. Dúas delas requiren que os/as solicitantes posúan o grao ou licenciatura universitaria en Tradución e Interpretación, na que a lingua de orixe principal da súa combinación lingüística (1ª lingua ou lingua A1) sexa a lingua galega, ou a licenciatura en Filoloxía Galega. As persoas seleccionadas desenvolverán, neste caso, as tarefas que encomende o Servizo de Publicacións da institución durante doce meses. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.
13/12/2016
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Abegondo
O Concello de Abegondo convoca o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun técnico/a de normalización lingüística. Os/as aspirantes deben estar en posesión, como mínimo, da licenciatura en Filoloxía Galega. O proceso selectivo será mediante o sistema de concurso e o prazo para presentar as solicitudes é de 8 días naturais a partir da publicación do anuncio no BOP. Podes consultar as bases da convocatoria premendo aquí.
12/12/2016
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Rianxo
O Concello de Rianxo convoca o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun técnico/a de normalización lingüística. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega, Galego-Portuguesa ou Hispánica (subsección galego-portugués); do grao en Lingua Galega ou de calquera outra licenciatura, sempre que dispoña do Celga 5. O proceso selectivo será o de concurso-oposición e o prazo para presentar as solicitudes remata o 16 de decembro de 2016. Podes consultar toda a información relacionada con esta convocatoria, premendo aquí.
29/08/2016
Convocatoria para a contratación de técnico/a de normalización lingüística en Cedeira
O Concello de Cedeira publica as bases para a formación dunha bolsa de traballo destinada a realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como técnico/a de normalización lingüística. O sistema de provisión será o concurso-oposición. Os participantes deben estar en posesión do título de Licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), Grao en Lingua Galega, ou outras titulacións (grao/licenciatura) sempre que estean en posesión do Celga 5. O prazo de solicitudes é de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP do anuncio da convocatoria.
04/08/2016
O Concello da Coruña convoca unha praza para técnico/a de normalización lingüística
A oferta desta praza, de funcionario/a interino/a, ten por obxecto reforzar o Servizo de Normalización Lingüística do concello, en consoancia coa resolución das subvencións a entidades locais da Deputación da Coruña para o mantemento de servizos deste tipo durante 2016. O sistema de cobertura é de concurso-oposición e o prazo de presentación de instancias remata o día 16 de agosto. Podes consultar as bases aquí.
03/08/2016
Oferta de emprego como técnico/a de normalización lingüística no Concello do Grove
O Concello do Grove publica as bases para a realización dun proceso selectivo destinado á creación dunha bolsa xeral de emprego na que se recolle un posto de persoal laboral temporal para técnico/a de normalización lingüística do concello. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde a publicación das bases reguladoras no BOP de Pontevedra. Podes consultalas aquí.
26/07/2016
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Nigrán
O Concello de Nigrán convoca o proceso selectivo para a cobertura dunha praza de técnico/a de normalización lingüística. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega, Galego-Portuguesa ou Hispánica (subsección galego-portugués); ou do grao en Estudos de Galego e Español ou en Lingua e Literatura Galega. O proceso selectivo será o de concurso-oposición e o prazo para presentar as solicitudes remata o 3 de agosto de 2016. Podes consultar as bases da convocatoria no sitio web do Concello de Nigrán.
22/06/2016
Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria de nove bolsas de formación en diferentes proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Trátase en concreto dos seguintes proxectos: Bibliografía da literatura galega (1 bolsa), Fraseoloxía galega (1 bolsa), Corpus de referencia do galego actual (1 bolsa), Cantigas de Santa María (1 bolsa), Prosa literaria medieval (1 bolsa), Terminoloxía científico-técnica (1 bolsa), Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala (1 bolsa), Dicionarios de literatura (1 bolsa) e Base de datos do ALIR (1 bolsa). O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
08/06/2016
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Muros
O Concello de Muros convoca un proceso selectivo para a provisión, mediante contratación laboral temporal, dun contrato de interinidade dun/ha normalizador/a lingüístico/a para o Servizo de Normalización Lingüística do concello. O sistema de selección será o concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega ou equivalente. O prazo de presentación de instancias remata o 17 de xuño de 2016. Podes consultar as bases completas da convocatoria premendo aquí.
06/06/2016
Praza de profesor/a lector/a na Universidade de Salamanca
A Universidade de Salamanca convoca o concurso público para a provisión dunha praza de profesor/a lector/a de lingua, literatura e cultura galegas. A duración do contrato será para o curso académico 2016/2017. Os aspirantes deben estar en posesión do título de Licenciatura en Filoloxía Galega ou en Filoloxía Románica (sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego), Grao en Lingua e Literatura Galegas, Grao en Estudos de Galego e Español ou Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios. A idade máxima dos aspirantes non debe superar os 35 anos na data de remate do prazo de presentación de solicitudes, que remata o 16 de xuño de 2016. Para obter máis información, preme aquí.
20/05/2016
Bolsas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria de seis bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas. As bolsas ofertadas son nas seguintes universidades: Universidade de Berlín, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Roma La Sapienza, Universidade de Zádar, Universidade do Estado de Río de Xaneiro e Universidade de San Paulo. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
16/05/2016
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Redondela
O Concello de Redondela convoca o proceso selectivo para cubrir unha praza de técnico/a de normalización lingüística, como persoal laboral fixo, equipado ao subgrupo A2 da función pública. O procedemento de selección será o de oposición libre. Os/as aspirantes deberán posuír, como mínimo, a titulación de Grao en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (sección galego-portugués), Lingua e Literatura Galegas ou equivalentes. Tamén poderán presentarse as persoas que posúa a diplomatura en ditas especialidades, sempre que teñan o nivel de Celga 4 ou equivalente. O prazo de presentación de solicitudes comeza o 17 de maio e remata o 6 de xuño de 2016. Para consultar as bases da convocatoria, preme aquí.
12/05/2016
Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria para cubrir seis prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas. As prazas ofertadas son nas seguintes universidades: Universidade Autónoma de Barcelona, Universidade de Gales - Bangor, Universidade de Heidelberg, Universidade de Kiel, Universidade de Leipzig e Universidade de Varsovia. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
12/05/2016
Oferta para profesores/as de lingua e literatura galegas
A Escola Rosalía de Castro, en Vigo, oferta un posto de profesor/a de lingua e literatura galegas para os niveis de ESO e Bacharelato. Os/as candidatos/as deben posuír a licenciatura de Filoloxía Galega, a habilitación oficial da Consellería de Educación para impartir Lingua Castelá e mais o CAP, ou Máster en Profesorado de ESO. Podes obter máis información en Galejobs.
Seguinte Último
O Delicious do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
A Nosa Fala
Bloques e áreas lingüísticas do galego. Trátase dun audiolibro con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século.
publicacions
Portada de  Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia (2017)
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación /


Portada de  lingua galega no solpor medieval¬A lingua galega no solpor medieval¬A (2016)
Ramón Mariño Paz. Edición / Xavier Varela. Edición /


Portada de  Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa (2014)
Xulio Sousa. Edición / Marta Negro Romero. Edición / Rosario Álvarez Blanco. Edición /


Portada de  Galicia en Cuba Galicia en Cuba (2013)
Xosé Neira Vilas. Autoría /


Portada de  Contacto de linguas, hibrididade, cambio Contacto de linguas, hibrididade, cambio (2013)
Eva Gugenberger. Edición / Henrique Monteagudo. Edición / Gabriel Rei-Doval. Edición /


Portada de  Escribir de ciencia en galego Escribir de ciencia en galego (2012)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición / Xurxo Mariño. Edición /


Portada de  Análise da acción en política lingüística no ámbito municipal nos últimos anos Análise da acción en política lingüística no ámbito municipal nos últimos anos (2012)
Concepción Cochón. Autoría / Valentín García Gómez. Autoría / Nel Vidal. Autoría /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
22/05/2017
En liña o artigo gañador do XIII Premio a Artigos Xornalísticos Normalizadores
19/05/2017
Contratos de investigación no Instituto da Lingua Galega
19/05/2017
Subvencións para a edición en galego de recursos didácticos
16/05/2017
XIV Premio Luísa Villalta a Iniciativas Normalizadoras
16/05/2017
Curso de verán de lingua e cultura galegas na UDC
16/05/2017
Nace “Velaquí”, o servizo galego de intercambio de arquivos
15/05/2017
Preséntase en Santiago a obra “Galegocalantes e galegofalantes”
15/05/2017
I Certame de música galega da USC
12/05/2017
A RAG celebrará o acto central do Día das Letras en Xinzo de Limia
11/05/2017
Música en galego para que os/as nenos/as vaian durmir á súa hora

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205