Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15702 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.org
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Emprego

CDSG / NOTICIAS / Emprego. 1 a 20 de 270
11/10/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Outes
O Concello de Outes publica as bases para a contratación temporal dun/dunha técnico/a de normalización lingüística. O contrato rematará o vindeiro 31 de decembro de 2017. O sistema de selección será o de concurso. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de Licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), do Grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao sempre que dispoña do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de oito días hábiles, contados a partir da publicación do anuncio da convocatoria. Podes consultar as bases completas da convocatoria premendo aquí.
15/09/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello da Pobra do Caramiñal
O Concello da Pobra do Caramiñal convoca un proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de técnico/a de normalización lingüística, en réxime de persoal laboral temporal. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), Grao en Lingua Galega ou calquera outra licenciatura, sempre que acredite o Celga 5. O prazo para a presentación de solicitudes é de dez días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria.
29/08/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello da Laracha
O Concello da Laracha publica as bases para a contratación urxente dun/dunha técnico/a de normalización lingüística. O contrato, de carácter temporal, rematará o vindeiro 15 de outubro de 2017. O sistema de selección será o de concurso. Os/as aspirantes deben estar en posesión do grao en Lingua e Literatura Galegas, grao en Estudos de Galego e Español, grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios, as licenciaturas equivalentes aos ditos graos ou outras titulacións superiores da área de Humanidades ou de Ciencias Xurídicas e Sociais, sempre que estean en posesión do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de agosto de 2017. Podes consultar as bases completas da convocatoria premendo aquí.
02/08/2017
Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria de oito bolsas de formación vinculadas á actividade do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Trátase en concreto dos seguintes proxectos: Etiquetador/Lematizador do galego actual (1 bolsa), Corpus documentale latinum Gallaeciae (1 bolsa), Bibliografía Informatizada da lingua galega (1 bolsa), Terminoloxía científico-técnica (1 bolsa), Informes de literatura (1 bolsa), Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos (1 bolsa), Lírica profana galego-portuguesa (1 bolsa) e Dimensións da identidade colectiva de Galicia (1 bolsa). O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
26/07/2017
Convócase unha praza no lectorado da Universidade de Kiel
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica as bases da convocatoria pública para cubrir unha praza no lectorado de lingua, literatura e cultura galegas da Universidade de Kiel (Alemaña). O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
17/07/2017
Praza de profesor de Lingua Galega para ESO e Bacharelato
O portal de emprego Infojobs publica a oferta para seleccionar un/unha profesor/a de Lingua Galega para impartir docencia en ESO e Bacharelato nun colexio concertado de Vigo. Os/as aspirantes deben posuír a licenciatura en Filoloxía Galega e o máster universitario en Profesorado de ESO e Bacharelato, ademais de experiencia docente. Podes ampliar información sobre esta oferta aquí.
05/07/2017
Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego no Concello de Vigo
O Concello de Vigo publica as bases reitoras e mais a convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos como técnico/a medio de normalización lingüística (A2). O sistema de selección será o de oposición libre. Os/as aspirantes deben estar en posesión ou en condición de obter o título de Grao en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (sección galego-portugués), Lingua e Literatura Galegas ou equivalentes sempre que tamén se posúa o certificado de lingua galega do nivel 5. O prazo para presentar as solicitudes é de 20 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
26/06/2017
Praza temporal de tradutor/a de galego na Deputación de Ourense
A Deputación de Ourense publica, no BOP do 24 de xuño de 2017, a convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun/dunha tradutor/a de galego para o Gabinete de Galego. A duración do contrato será de tres meses. O sistema de selección é o de concurso. Os interesados/as deben estar en posesión da titulación de grao en filoloxía galega ou equivalente. O prazo de presentación de instancias é de 5 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP.
16/06/2017
Bolsa de prácticas no SNL do Concello de Ames
O Concello de Ames oferta unha bolsa de prácticas para traballar no seu Servizo de Normalización Lingüística, a través do programa de formación FEUGA, dirixido a titulados/as universitarios/as nalgunha das tres universidades galegas, menores de 31 anos, que rematasen os seus estudos nos últimos tres anos e que carezan de experiencia laboral. No caso desta oferta, os/as aspirantes deben posuír a licenciatura en Filoloxía Galega ou o grao en Lingua e Literatura Galegas, ademais de estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia. A duración da bolsa será de 5 meses (prorrogables) a xornada completa. O salario será de 605 euros mensuais. O prazo para inscribirse na oferta remata o 23 de xuño de 2017.
13/06/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Oroso
O Concello de Oroso publica as bases para a selección dun/ha técnico/a de normalización lingüística e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de normalizador/a lingüístico/a. O sistema de selección é o de oposición libre. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en Filoloxía Galego–Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego–Portugués), Grao en Lingua Galega, ou titulado en calquera outra licenciatura ou grao sempre que dispoña do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de dez días hábiles, contados a partir da publicación das bases no BOP da Coruña.
06/06/2017
Bolsas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria de cinco bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas. As bolsas ofertadas son nas seguintes universidades: Universidade do Algarve, Universidade de Estremadura, Universidade de Granada, Universidade Complutense de Madrid e Università degli Studi di Padova. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
05/06/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Cambre
O Concello de Cambre publica as bases para o nomeamento interino dun técnico/a de normalización lingüística e a creación dunha relación de candidatos/as para nomeamentos interinos de técnicos/as de normalización lingüística. O sistema de selección é o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (Subsección Galego-Portugués), Grao en Lingua e Literatura Galega, ou outro grao/licenciatura sempre que estean en posesión do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes comeza o 7 de xuño e remata o 15 de xuño de 2017. Podes consultar as bases no web do Concello de Cambre.
02/06/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Sada
O Concello de Sada publica as bases que rexerán a convocatoria para a selección dun técnico/a de normalización lingüística, que será contratado/a como persoal laboral temporal. O sistema de selección é o de oposición libre. Os aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (sección Galego-Portugués), Grao en Lingua e Literatura Galegas, ou outras titulacións grao/licenciatura sempre que estean en posesión do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Podes consultar as bases no web do Concello de Sada.
31/05/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Arzúa
O Concello de Arzúa publica as bases que rexerán a convocatoria para a selección dun técnico de normalización lingüística, a xornada parcial, na modalidade de funcionario/a interino/a. O sistema de selección é o de oposición libre. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), Grao en Lingua e Literatura Galegas, ou outras titulacións grao/licenciatura sempre que estean en posesión do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Podes consultar as bases da convocatoria, premendo aquí.
26/05/2017
Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria para cubrir cinco prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas. As prazas ofertadas son nos centros de estudos galegos das seguintes universidades: Universidade Autónoma de Barcelona, Universidade de Cork, Universidade de Deusto, Universidade de Heidelberg e Universidade de Miño. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
19/05/2017
Contratos de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado. Seleccionarase persoal, entre outros, para o proxecto “Consolidación e estruturación. REDES 2016 GI-1743 TECANDALI Tecnoloxía e Análise de Datos Lingüísticos”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. Os aspirantes deben posuír a Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega / Lingua e Literatura Galegas e estar matriculados/as nun programa de doutoramento na USC. O prazo de presentación de solicitudes remata o 21 de maio de 2017. Para ampliar información, preme aquí.
17/04/2017
Prazas para profesorado de ensino secundario da especialidade de Lingua Galega e Literatura
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesorado de ensino secundario. Entre as prazas ofertadas inclúense 50 para a especialidade de “Lingua Galega e Literatura”. O proceso de selección será o de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 18 de abril e rematará o 9 de maio de 2017. Para consultar o texto completo da convocatoria, preme aquí.
27/03/2017
Bolsas para investigar na área de planificación sociolingüística
A Deputación Provincial da Coruña publica a convocatoria de bolsas de investigación para o ano 2017, entre as que se inclúen dúas bolsas para investigar na área de planificación sociolingüística da lingua galega. A convocatoria está dirixida a persoas con titulación universitaria que residan en calquera concello da provincia da Coruña. O prazo de presentación de solicitudes remata o 27 de abril de 2017, ás 14:00 h. Para consultar o texto completo da convocatoria, preme aquí. (Modificación do prazo)
14/03/2017
Bolsas de prácticas para realizar tarefas lingüísticas na Deputación de Pontevedra
A Deputación Provincial de Pontevedra convoca 200 bolsas de prácticas laborais destinadas a persoas con titulación universitaria ou de ciclos formativos de grao superior de formación profesional, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa titulación académica, coa finalidade de completar a súa formación. Entre estas bolsas, convócanse dúas para persoas que posúan a Licenciatura en Filoloxía Galega ou o Grao en Lingua e Literatura Galegas, que desenvolverán as súas tarefas no Departamento de Servizos Lingüísticos da Deputación de Pontevedra. As bolsas terán unha duración de 6 meses, prorrogables por outros 6. O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
22/02/2017
Bolsas de colaboración coa Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo
A Universidade de Vigo convoca tres bolsas de formación na súa Área de Normalización Lingüística (ANL) destinadas á formación complementaria do estudantado, que participará nas actividades de dinamización, formación e planificación lingüística que se desenvolven na ANL. Os solicitantes deben ser estudantes de Filoloxía Galega, Grao en Estudos de Galego e Español (itinerario lingua galega e española/lingua e literatura galega) ou de Tradución e Interpretación (Lingua A: Galego) da Universidade de Vigo no curso 2015/2016, estar matriculados no curso 2016/2017, e ter cursado polo menos a metade dos créditos da titulación. O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 3 de marzo de 2017, ás 14:00 h.
Seguinte Último
O Delicious do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
A Nosa Fala
Bloques e áreas lingüísticas do galego. Trátase dun audiolibro con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século.
publicacions


Portada de  Textos científicos en galego Textos científicos en galego (2016)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección / Alfonso Mato. Coordinación /


Portada de  lingua galega no solpor medieval¬A lingua galega no solpor medieval¬A (2016)
Ramón Mariño Paz. Edición / Xavier Varela. Edición /


Portada de  Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa (2014)
Xulio Sousa. Edición / Marta Negro Romero. Edición / Rosario Álvarez. Edición /


Portada de  Galicia en Cuba Galicia en Cuba (2013)
Xosé Neira Vilas. Autoría /


Portada de  Contacto de linguas, hibrididade, cambio Contacto de linguas, hibrididade, cambio (2013)
Eva Gugenberger. Edición / Henrique Monteagudo. Edición / Gabriel Rei-Doval. Edición /


Portada de  Escribir de ciencia en galego Escribir de ciencia en galego (2012)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición / Xurxo Mariño. Edición /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
19/10/2017
Acollemento lingüístico e cultural no Concello de Carballo
19/10/2017
X Xornada "Os recursos educativos en galego: a educación de adultos"
17/10/2017
Curso de acollemento lingüístico na Coruña
11/10/2017
Conversa con Klaus Bochmann no Consello da Cultura Galega
11/10/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Outes
09/10/2017
Aprendendo galego a través da auga
05/10/2017
Premio a proxectos de webseries en galego
29/09/2017
Premio da Cultura Galega para o proxecto Apego
28/09/2017
Curso básico de lingua galega na Mancomunidade de Ordes
26/09/2017
26 de setembro: Día Europeo das Linguas

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205