Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15702 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Emprego

CDSG / NOTICIAS / Emprego. 1 a 20 de 283
21/03/2018
Prazas para profesorado de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesorado de ensino secundario. Entre as prazas ofertadas inclúense 75 para a especialidade de “Lingua Galega e Literatura”. O proceso de selección será o de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
16/03/2018
Modificación das bases para a selección de normalizador/a lingüístico/a na Estrada
O Concello da Estrada publica, no BOP de Pontevedra do 15 de marzo de 2018, unha modificación das bases para a contratación dun técnico/a de normalización lingüística. Tras advertir un erro nas anteriores bases (BOP do 26 de febreiro), modifícase agora a cláusula segunda, referida á modalidade do contrato, que pasa a ser de interinidade. Debido a esta modificación, ábrese un novo prazo para a presentación de instancias, que será de 10 días naturais desde a publicación do anuncio no BOP.
12/03/2018
Contrato de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha para o proxecto “Contacto e cambio lingüístico en galego”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de catro meses, cunha xornada laboral a tempo parcial (30 horas semanais). O prazo de presentación de solicitudes remata o 18 de marzo de 2018. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
05/03/2018
Contrato temporal de persoal docente de lingua galega
O Concello de Santa Comba anuncia a contratación temporal de persoal docente para impartir diferentes cursos formativos, entre os que se atopa o de “Especialidade competencia comunicación en lingua galega nivel 2”. As bases que rexerán o proceso selectivo están dispoñibles na Secretaría do Concello de Santa Comba. Os/as aspirantes teñen de prazo para presentar as súas solicitudes 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio.
05/03/2018
Praza de técnico/a de normalización Lingüística no Concello de Outes
O Concello de Outes publica as bases para a contratación temporal dun técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao sempre que dispoña do Celga 5. A duración do contrato será ata o 31 de decembro de 2018. O prazo para a presentación de solicitudes remata o vindeiro 14 de marzo. Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
01/03/2018
Bolsas de formación no Parlamento de Galicia
O Parlamento de Galicia anuncia a convocatoria de dúas bolsas de formación práctica, de doce meses de duración, vinculadas ao seu Servizo de Publicacións. Poden optar a estas bolsas as persoas que posúan o grao/licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que a lingua de orixe principal da súa combinación lingüística (1ª lingua ou lingua A1) sexa a lingua galega, ou o grao/licenciatura en Filoloxía Galega. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG. As bases completas da convocatoria podes consultalas premendo aquí.
26/02/2018
Bolsas de colaboración na Área de Normalización Lingüística da UVigo
A Universidade de Vigo convoca tres bolsas de formación na súa Área de Normalización Lingüística (ANL) destinadas á formación complementaria do estudantado, que participará nas actividades de dinamización, formación e planificación lingüística que se desenvolven na ANL. Os solicitantes deben ser estudantes do Grao en Estudos de Galego e Español, do Grao en Tradución e Interpretación ou do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios no curso 2017/2018, e ter cursado polo menos a metade dos créditos da titulación. O prazo de presentación de solicitudes remata o 7 de marzo de 2018. Para obter máis información sobre esta convocatoria, preme aquí.
26/02/2018
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello da Estrada
O Concello da Estrada publica as bases para a contratación temporal dun/dunha técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de oposición libre. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura/grao en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), ou outras titulacións superiores pertencentes á área de humanidades ou de ciencias xurídicas sociais, sempre que teñan o Celga 5. O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria. (modificación das bases)
21/02/2018
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Abegondo
O Concello de Abegondo publica as bases xerais da convocatoria dun proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso-oposición. O procedemento de selección, os exercicios e a titulación requirida para participar no proceso concretaranse nas bases específicas da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE).
20/02/2018
Proceso selectivo para cubrir contratacións de profesorado de galego na Universidade de Vigo
A Fundación Universidade de Vigo convoca, polo sistema de acceso libre, un proceso selectivo para constituír unha listaxe de agardas para contratacións temporais de profesorado de galego, co obxectivo de garantir a cobertura de potenciais necesidades do Centro de Linguas desta universidade. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de grao, licenciatura ou equivalente e ter unha experiencia mínima de tres anos na docencia de galego. O proceso selectivo constará de dúas fases: valoración do currículo e entrevista persoal. O prazo para a presentación de solicitudes remata o vindeiro 28 de febreiro de 2018. Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
22/01/2018
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Vimianzo
O Concello de Vimianzo publica as bases do proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego destinada á contratación dun/ha técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de Licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), do Grao en Lingua e Literatura Galegas, ou calquera outra licenciatura/grao sempre que dispoña do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 29 de xaneiro de 2018. Podes consultar as bases completas da convocatoria premendo aquí.
11/12/2017
Bolsas nos lectorados das universidades Nova de Lisboa e Federal da Bahia
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica as bases da convocatoria pública para cubrir dúas bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas nas universidades Nova de Lisboa e Federal da Bahia. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
08/11/2017
Contratos de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado. Seleccionarase persoal para os seguintes proxectos do Instituto da Lingua Galega: “Arquivo do Galego Oral (AGO)” e “Léxico patrimonial (Galicia-Portugal-Brasil)”. Os aspirantes deben posuír a Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega / Lingua e Literatura Galegas. Para a primeira praza (AGO) tamén deben estar matriculados/as nun programa de doutoramento na USC. O prazo de presentación de solicitudes remata o 13 de novembro de 2017. Para ampliar información, preme aquí.
11/10/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Outes
O Concello de Outes publica as bases para a contratación temporal dun/dunha técnico/a de normalización lingüística. O contrato rematará o vindeiro 31 de decembro de 2017. O sistema de selección será o de concurso. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de Licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), do Grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao sempre que dispoña do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de oito días hábiles, contados a partir da publicación do anuncio da convocatoria. Podes consultar as bases completas da convocatoria premendo aquí.
15/09/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello da Pobra do Caramiñal
O Concello da Pobra do Caramiñal convoca un proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de técnico/a de normalización lingüística, en réxime de persoal laboral temporal. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), Grao en Lingua Galega ou calquera outra licenciatura, sempre que acredite o Celga 5. O prazo para a presentación de solicitudes é de dez días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria.
29/08/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello da Laracha
O Concello da Laracha publica as bases para a contratación urxente dun/dunha técnico/a de normalización lingüística. O contrato, de carácter temporal, rematará o vindeiro 15 de outubro de 2017. O sistema de selección será o de concurso. Os/as aspirantes deben estar en posesión do grao en Lingua e Literatura Galegas, grao en Estudos de Galego e Español, grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios, as licenciaturas equivalentes aos ditos graos ou outras titulacións superiores da área de Humanidades ou de Ciencias Xurídicas e Sociais, sempre que estean en posesión do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de agosto de 2017. Podes consultar as bases completas da convocatoria premendo aquí.
02/08/2017
Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria de oito bolsas de formación vinculadas á actividade do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Trátase en concreto dos seguintes proxectos: Etiquetador/Lematizador do galego actual (1 bolsa), Corpus documentale latinum Gallaeciae (1 bolsa), Bibliografía Informatizada da lingua galega (1 bolsa), Terminoloxía científico-técnica (1 bolsa), Informes de literatura (1 bolsa), Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos (1 bolsa), Lírica profana galego-portuguesa (1 bolsa) e Dimensións da identidade colectiva de Galicia (1 bolsa). O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
26/07/2017
Convócase unha praza no lectorado da Universidade de Kiel
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica as bases da convocatoria pública para cubrir unha praza no lectorado de lingua, literatura e cultura galegas da Universidade de Kiel (Alemaña). O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
17/07/2017
Praza de profesor de Lingua Galega para ESO e Bacharelato
O portal de emprego Infojobs publica a oferta para seleccionar un/unha profesor/a de Lingua Galega para impartir docencia en ESO e Bacharelato nun colexio concertado de Vigo. Os/as aspirantes deben posuír a licenciatura en Filoloxía Galega e o máster universitario en Profesorado de ESO e Bacharelato, ademais de experiencia docente. Podes ampliar información sobre esta oferta aquí.
05/07/2017
Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego no Concello de Vigo
O Concello de Vigo publica as bases reitoras e mais a convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos como técnico/a medio de normalización lingüística (A2). O sistema de selección será o de oposición libre. Os/as aspirantes deben estar en posesión ou en condición de obter o título de Grao en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (sección galego-portugués), Lingua e Literatura Galegas ou equivalentes sempre que tamén se posúa o certificado de lingua galega do nivel 5. O prazo para presentar as solicitudes é de 20 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
Seguinte Último
O Delicious do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
A Nosa Fala
Bloques e áreas lingüísticas do galego. Trátase dun audiolibro con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século.
publicacions
Portada de  cultura galega no século XXI¬A cultura galega no século XXI¬A (2017)
Carlos Casares. Autoría /


Portada de  Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual (2017)
Elisa Fernández Rei. Edición / Xosé Luís Regueira. Edición /


Portada de  laranxas máis laranxas de todas as laranxas¬As laranxas máis laranxas de todas as laranxas¬As (2017)
Carlos Casares. Autoría /


Portada de  Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia (2017)
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación /


Portada de  Textos científicos en galego Textos científicos en galego (2016)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección / Alfonso Mato. Coordinación /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
21/05/2018
Dous novos xornais en galego para a provincia de Lugo
16/05/2018
Festexamos as nosas Letras compartindo orgullo polo galego
16/05/2018
IX Certame de Cinema OUFF Escola
16/05/2018
Dispoñible en liña o catálogo de textos galegos da Idade Moderna
15/05/2018
O carro do supermercado tamén se enche con letras
15/05/2018
A RAG celebra en Pontevedra o acto central das Letras Galegas
14/05/2018
V Carreira Camiño das Letras
14/05/2018
Licenza libre para usar o galego sen límites
11/05/2018
Axudas para a edición en galego de materiais didácticos
09/05/2018
Chega unha nova edición do concurso #fotolingua

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205