CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2012

----

Listaxe coa puntuación provisional

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

De acordo co previsto na cláusula novena da Resolución do 12 de abril de 2012, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 75, do 21 de abril de 2012), e unha vez rematado o proceso de avaliación dos méritos das/dos solicitantes, publícase a listaxe provisional de candidatas e candidatos, ordenada de maior a menor, segundo a súa puntuación.
Ábrese, consonte á dita clásula, un prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da data de publicación da listaxe coa puntuación provisional, co fin de que as persoas interesadas poidan realizar as reclamacións sobre esta nos lugares e forma indicados na base quinta desta convocatoria.

Pode descargar aquí a listaxe coa puntuación provisional