CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2012

----

Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Segundo o disposto na cláusula novena da Resolución do 12 de abril de 2012, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 75, do 21 de abril de 2012), e unha vez rematado o prazo de reclamacións das puntuacións provisionais, publícanse as listaxes definitivas de titulares e suplentes, ordenadas segundo a puntuación obtida por cada persoa solicitante.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2012Asdo: Marcelino Xulio Fernández Santiago
Xerente do Consello da Cultura Galega

Pode descargar aquí a listaxe coa relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración do Consello da Cultura Galega