CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2016

----

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

De acordo co previsto na cláusula décima da Resolución do 10 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se está a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG Nº 63, de 4 de abril de 2016), e unha vez realizada a avaliación dos méritos e recibidas as propostas das comisións de valoración correspondentes, procédese á publicación das listaxes coa puntuación provisional.

O prazo de exposición destas listaxes provisionais será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, durante os cales se poderán facer as alegacións pertinentes.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2016

O xerente

Descarga aquí o documento