CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2018

----

Relacion definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 19 de abril de 2018, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 84, do 2 de maio de 2018), e unha vez analizadas as reclamacións presentadas, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección.

Contra este acordo poderá interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do Consello da Cultura Galega, no prazo dun mes, que emperzará a contar partir do día seguinte ao da súa notificación

Consulta aquí a listaxe