Nas orixes da lírica trobadoresca galego-portuguesa