Entre Lérmontov e o gótico de fin de século: as dúas novelas últimas de Rosalía