Xacobo de Toro

Mangas mariñas e remuíños de vento e po

Tornados

Brisas mariñas e brisas de val

Escala Beaufort

O vento. Introdución

Climogramas

Climatoloxía e meteoroloxía

Os cinco reinos dos seres vivos

Climas de España

Nomenclatura binomial e claves dicotómicas

Biodiversidade e concepto de especie

Riqueza xeolóxica e paisaxística de Galicia a vista de dron

A paisaxe glaciar III. O modelado e as formas glaciares no Courel

Cárstico III. Formas endocársticas

A paisaxe glaciar. Partes e acción glaciar

Frechas, barras e tómbolos litorais

Praias de Galicia

Paisaxe litoral V. A formación dos cantís

Paisaxe litoral VII. Frechas, barras, albufeiras, lagoas litorais e tómbolos

Paisaxe litoral III. As formas do litoral

Paisaxe litoral IV. Cantís, plataformas e coídos

Coídos do Trece e Reira

Dobras. Formación e clasificación

Paisaxe litoral I. A erosión dos cantís

Biosfera e condicións de vida na Terra

Cárstico I. Introdución

Cárstico II. Formas exocártiscas

Ciclo das rochas. Nivel doado

A expedición Balmis e a vitoria da vacinación

Esforzos tectónicos e introdución ás dobras

Diáclases e fallas

Ciclo de Wilson

Tectónica de placas global. Ideas xerais

Bordos diverxentes e transformantes. Dorsais oceánicas e fallas transformantes

Bordos converxentes. Subdución

Teoría da deriva continental. Alfred Wegener