Matemáticas

109 total

Do 37 ao 72 de 109

Sexamos positivas!

O Teorema da Pizza

O problema do camiño máis rápido: a cicloide

Diagramas de Voronói

Como manexo os meus datos con Rcmdr

Coñeces a banda de Möbius?

A vida infinita de pi

Para que serve o Pi e por que esse número causa tanto fascínio?

Dinámica de poboacións: Modelo de Lotka-Volterra

Como calcular o tamaño da terra

A piña de Regiomontano

Fractais: copo de neve de Koch

Mundos matemáticos

Resolución de sistemas de ecuacións lineais usando o método de Gauss

Poden os ourizos voar?

As matemáticas que gañaron a Segunda Guerra Mundial

Viaxe de París a San Francisco

A elipse

Tipos de curvatura. Concavidade e convexidade

Intervalos de monotonía. Extremos relativos

Resolucións de exercicios de derivadas

Solucións das derivadas de produtos

Derivadas. Regra da cadea

Exercicios de probabilidade con táboas de continxencia

Probabilidades condicionadas. Sucesos independentes

Probabilidade. Leis de Morgan

Introdución á probabilidade

Inferencia estatística II. Intervalos de confianza

Inferencia estatística. Estimadores puntuais

Distribución normal

Teorema das probabilidades totais e Teorema de Bayes

Aproximación da Binomial pola Normal

Teorema de Pitágoras

Axuste por Gompertz

Modelo preditivo. Función de Gompertz

Suavizar a curva. Media móbil