Novas perspectivas para o futuro do Patrimonio Cultural en Galicia

Xornada

Novas perspectivas para o futuro do Patrimonio Cultural en Galicia

15 e 16 de novembro de 2021
Santiago de Compostela
Xornada

Novas perspectivas para o futuro do Patrimonio Cultural en Galicia

15 e 16 de novembro de 2021 Santiago de Compostela
Estas xornadas pretenden cambiar a tradicional visión do patrimonio cultural, que debe deixar de verse como un obstáculo ao desenvolvemento doutras políticas sectoriais (a urbanística, a ambiental, a educativa...) para converterse en elemento integrador destas e xerador de cidades e vilas máis modernas e sustentables.

Este cambio de perspectiva esixe afrontar novos retos dende unha colaboración interdisciplinaria, que fomente a investigación e innovación, a sensibilización social, a conexión e cohesión do patrimonio cultural galego para a súa difusión na era dixital e ante novos públicos potenciais.

Coa presenza interdisciplinaria dos relatores do curso, coñeceremos as problemáticas xurídicas e técnicas que debemos superar na nosa comunidade autónoma para afrontar esa nova visión integradora do patrimonio cultural, xa recollida na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, que no seu artigo 2.3 establece o mandato aos poderes públicos de integrar a protección do patrimonio cultural nas políticas sectoriais de educación, investigación, ordenación do territorio, urbanismo, paisaxe, conservación da natureza, desenvolvemento rural e turístico, así como naquelas que supoñan a xestión do dominio público.

Público ao que vai dirixido:

Para lograr a sinerxía descrita, o curso vai dirixido especialmente a todos os operadores técnicos e xurídicos vinculados ao campo do patrimonio cultural (arqueólogos, antropólogos, arquitectos, físicos, enxeñeiros, xuristas etc.), xa sexan persoal empregado público das administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, ou dos entes instrumentais da comunidade autónoma, das universidades do Sistema Universitario de Galicia, profesionais e persoas interesadas en xeral.
Ficha técnica
Xornada.
Novas perspectivas para o futuro do Patrimonio Cultural en Galicia
Data
15 e 16 de novembro de 2021
Lugar

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
María Isabel Novo Castro
Relator/a
Salvador Bará Viñas
Rebeca Blanco Rotea
Vicente Feijóo Ares
Elías López Romero González de la Aleja
Jorge Mira Pérez
Francisco Narla
María Luisa Pérez Rodríguez
Dolores Rivera Frade
Carmen Salgueiro Moreira
Cristina Sánchez-Carretero
Organiza
Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia
Consello da Cultura Galega