Subtítulo:

La Revista de los gallegos

Entidade editora:
Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1969
Fin:
1971
Fundación
Borobó
Dirección
Borobó
Subdirección
Jesús Tobío Fernández
Colaboración
Baldomero Cores
C. González Reigosa
Juan Antonio Porto
Manuel Blanco Tobío
Máximo Sar
P. Conde Muruais
V. Fernández Freixanes
X. Rábade Paredes
Alberto Míguez
Ánxel Fole
Basilio Losada
Bautista Álvarez
Ben-Cho-Shey
Fernando Ónega
Borobó
Ramón Otero Pedrayo
Ricardo Carballo Calero
Valentín Paz-Andrade
Xesús Alonso Montero
Xosé Luís Méndez Ferrín
Periodicidade:
Quincenal e mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O uso do galego, aínda que escaso, é máis abundante nos últimos números.
Formato:
1ª Época: 30 x 21 cm 2ª Época: 33 x 23 cm
Extensión:
Variable, entre 48 e 52
Prezo:
(n.º 1-31) : 12 ptas.(n.º 32-38): 15 ptas.; trimestre: 60 ptas.; semestre: 120 ptas.; ano: 240 ptas.
Redacción:
General Mora, 103. Madrid
Imprenta:
Sucesores de Rivadeneyra S. A., Onésimo Redondo (Paseo), 26. Madrid.
Artes Gráficas y Editoriales, Peña Prieta (Avenida), 57. Madrid.
Cosol S.A., Divino Redentor. Madrid.
Foresa, Cromo, 3. Madrid.
Contido:
Prensa de información xeral editada coa finalidade de informar da realidade e da actualidade galegas. Inclúe artigos sobre economía recollidos nas seccións "Páginas económicas" e "Galicia como empresa", nas que se abordan temas como a pesca, a industria, o turismo, a agricultura, a gandería etc. Tamén contén novas sobre a política galega e internacional ("Atlas en el Toral") e, por último, informacións culturais: música, arte, lingua, historia, cultura popular, literatura (novas de poesía, recensións de libros, bibliografías etc., que aparecen nas seccións "Poetas do Chan", "Biblioteca Gallega", Anaquelerías") etc. Ademais presenta páxinas dedicadas á muller ("Chan de la mujer"), entrevistas con deportistas, artistas etc.
Observacións:
A revista ten dúas épocas: 1ª Época: 22-02-1969/1-08-1970 2ª Época: 1-02-1971/1-07-1971 Rexistra numerosos cambios de imprenta e de enderezo.
Ilustracións:
Numerosas fotografías, algunhas en cor. Na portada reproduce unha fotografía de paisaxes ou escenas galegas. Poucos debuxos, sobre todo viñetas humorísticas. Tamén inclué retratos, motivos galegos etc.
Publicidade:
Escasa, aparecen principalmente anuncios de casas comerciais e grandes empresas galegas (Celulosa, Finsa, etc.), así como de bancos, caixas de aforros e aseguradoras.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1ª Época:
1969: n.º 4, 6, 9
1970: n.º 21, 22, 24