La Vida Gallega en Cuba

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgano Oficial de la Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
1/7/1949
Data de fin:
1/4/1960
Ano de inicio:
1949
Ano de fin:
1960
Dirección:
Antonio do Campo de la Fuente. nº 10-11; Ramón López Prado. nº 10-11; Francisco Carballas Feijoo. nº 14-15; Julio Vila Rodríguez. nº 16-17;
Administración:
Adrián López García. nº 10-11; Álvaro Rodríguez Salvatierra. nº 14-15; Pedro García Amor. nº 4; Rosendo Varela Álvarez. nº 4; José López Fernández. nº 8;
Sinatura de artigos reproducidos:
Colaboración:
Alfonso Vázquez Martínez; Antonio Docampo; Asieumedre; Eduardo Núñez Martínez; Eladio Vázquez Ferro; Guerra Junqueiro; José Almoina Torres; José M. Valencia; José Rubinos; Juan Naya Pérez; Julio Dantas; Manuel González; Ramón Fernández Mato; Ramón Fernández Pousa; Sousa Costa; Wenceslao Fernández Flórez; Enrique Chao Espina ; José Luís Bugallal ;
Ilustración:
Cuevas; Castelao ;
Redacción:
Antolín Saavedra Fernández; Antonio María Souto Pena; Baltasar Graña Dopico; Jesús López Otero; José López Fernández; Luis Cotarelo Reinante; Modesto Gómez Quiza; Rosendo González Otero; Rosendo Varela Álvarez; Vicente Penabad Cuervo;
Periodicidade:
Moi irregular: trimestral, semestral e anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán (99%), o galego emprégase nalgunha poesía
Formato:
27 x 23 cm.
Extensión:
Variable, entre 50 e 100 páxinas. Cando inclúe as memorias hai que engadir entre 30 e 70 páxinas máis.
Prezo:
N.º solto: 0,50 $; subscrición anual: 1,00 $. A partir do n.º 4: subscrición anual: 2,00 $
Redacción:
Prado y San José. A Habana
Imprenta:
Imprenta Ninón, Aguiar, 308. A Habana.
Editorial Guerrero, Obispo, 163. A Habana.
Imp. Pérez y Sierra y Hno., Bélgica (Avenida), 569. A Habana.
Talleres Tipográficos de Editorial Len, Amargura, 259-261. A Habana.
Contido:
Revista societaria editada simultaneamente a Vida Gallega desde 1949 ata 1954, en que deixa de editarse esta última. Recolle información sobre temas e actividades da entidade promotora e sobre Galicia (cultura, lingua, historia etc.). Cómpre sinalar a inclusión na mesma da Memoria anual da Sociedade, na que aparecen os balances financeiros, listados nominais das contribucións, informes sobre o labor social, as comisións, a distribución de axudas ou auxilios, acordos das Xuntas xerais e directivas, composición da directiva, dos comités, cadro estatístico sobre a natureza dos socios (desagregados a nivel provincial etc.). Na Comisión do Panteón, dentro da Memoria, inclúe un listado nominal das persoas inhumadas no Panteón, ofrecendo o nome, idade, data de inhumación e a súa procedencia (cando son galegos se identifica o concello e a provincia).
Ilustracións:
Moi abundantes, fotografías de numerosos actos sociais e da Habana. Tamén aparecen viñetas (Castelao, Cuevas etc.) e debuxos de motivos galegos
Publicidade:
Moitos anuncios comerciais, localizados principalmente nas primeiras páxinas.
Números consultados:
1950-1959: n.º 2, 4-8, 10-17
Relacionadas:
Suplemento a Vida Gallega. 1938 (Outra publicación que foi voceiro social da casa editora, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana.)
Vida Gallega. 1938 (Outra publicación que foi voceiro social da casa editora, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1949: n.º 1
1950: n.º 3
1952: n.º 5
1953: n.º 6
1958: n.º 14-15
1959: n.º 16-17
1960: n.º 18