La Vida Gallega en Cuba

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano Oficial de la Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1949
Fin:
1960
Dirección
Antonio do Campo de la Fuente. nº 10-11
Ramón López Prado. nº 10-11
Francisco Carballas Feijoo. nº 14-15
Julio Vila Rodríguez. nº 16-17
Administración
Adrián López García. nº 10-11
Álvaro Rodríguez Salvatierra. nº 14-15
Pedro García Amor. nº 4
Rosendo Varela Álvarez. nº 4
José López Fernández. nº 8
Colaboración
Antonio Docampo
Asieumedre
Eduardo Núñez Martínez
Eladio Vázquez Ferro
Guerra Junqueiro
José Almoina Torres
José M. Valencia
Julio Dantas
Manuel González
Ramón Fernández Pousa
Sousa Costa
Alfonso Vázquez Martínez
Enrique Chao Espina
José Luís Bugallal
José Rubinos
Juan Naya
Ramón Fernández Mato
Wenceslao Fernández Flórez
Ilustración
Cuevas
Castelao
Redacción
Antolín Saavedra Fernández
Antonio María Souto Pena
Baltasar Graña Dopico
Jesús López Otero
José López Fernández
Luis Cotarelo Reinante
Modesto Gómez Quiza
Rosendo González Otero
Rosendo Varela Álvarez
Vicente Penabad Cuervo
Sinatura de artigos reproducidos
Emilia Pardo Bazán
Prudencio Landín Tobío
Periodicidade:
Moi irregular: trimestral, semestral e anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán (99%), o galego emprégase nalgunha poesía
Formato:
27 x 23 cm.
Extensión:
Variable, entre 50 e 100 páxinas. Cando inclúe as memorias hai que engadir entre 30 e 70 páxinas máis.
Prezo:
N.º solto: 0,50 $; subscrición anual: 1,00 $. A partir do n.º 4: subscrición anual: 2,00 $
Redacción:
Prado y San José. A Habana
Imprenta:
Imprenta Ninón, Aguiar, 308. A Habana.
Editorial Guerrero, Obispo, 163. A Habana.
Imp. Pérez y Sierra y Hno., Bélgica (Avenida), 569. A Habana.
Talleres Tipográficos de Editorial Len, Amargura, 259-261. A Habana.
Contido:
Revista societaria editada simultaneamente a Vida Gallega desde 1949 ata 1954, en que deixa de editarse esta última. Recolle información sobre temas e actividades da entidade promotora e sobre Galicia (cultura, lingua, historia etc.). Cómpre sinalar a inclusión na mesma da Memoria anual da Sociedade, na que aparecen os balances financeiros, listados nominais das contribucións, informes sobre o labor social, as comisións, a distribución de axudas ou auxilios, acordos das Xuntas xerais e directivas, composición da directiva, dos comités, cadro estatístico sobre a natureza dos socios (desagregados a nivel provincial etc.). Na Comisión do Panteón, dentro da Memoria, inclúe un listado nominal das persoas inhumadas no Panteón, ofrecendo o nome, idade, data de inhumación e a súa procedencia (cando son galegos se identifica o concello e a provincia).
Ilustracións:
Moi abundantes, fotografías de numerosos actos sociais e da Habana. Tamén aparecen viñetas (Castelao, Cuevas etc.) e debuxos de motivos galegos
Publicidade:
Moitos anuncios comerciais, localizados principalmente nas primeiras páxinas.
Relacionadas:
Suplemento a Vida Gallega. 1938 (Outra publicación que foi voceiro social da casa editora, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana.)
Vida Gallega [A Habana]. 1938 (Outra publicación que foi voceiro social da casa editora, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1949: n.º 1
1950: n.º 3
1952: n.º 5
1953: n.º 6
1958: n.º 14-15
1959: n.º 16-17
1960: n.º 18