Subtítulo:

Verba Galega nas Américas

Lugar:
México, D. F.
País:
México
Inicio:
1942
Dirección
Marcial Fernández. nº 5
Florencio Delgado Gurriarán. nº 7
Administración
Andrés Valín Salvador. nº 2-7
Editor/a
Xosé Caridad Mateo. nº 1-2
R. Isla Couto. nº 3
Ramón Cabanillas Álvarez. nº 4
Roxelio Rodríguez de Bretaña. nº 5-7
Colaboración
Adolfo Vázquez Humasqué
Agustín Millares Carlo
Armando Rey Romalde
Basilio Bernárdez
Bieito Búa
Celestino López
Chita Lamas de I. Couto
Edmundo Lorenzo
Félix Martín Iglesias
Manuel Porteiro Viña
Marcial Fernández
Rafael Cardona
Sebastián González G. Paz
Serafín García
Severino Pellit Varela
Uxío Souto
Xesús Bal y Gay
Xohán García
Xohán López Durá
Alberto Vilanova
Castelao
Antón Alonso Ríos
Arturo Souto
Ben-Cho-Shey
Eduardo Blanco Amor
Emilio Pita
Florentino López Alonso-Cuevillas
Luís Seoane
Luís Tobío Campos
Manuel Colmeiro
Pura Vázquez Iglesias
Ramón Cabanillas
Ramón Martínez López
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Rey Baltar
Ramón Suárez Picallo
Xerardo Álvarez Gallego
Xesús Dopico
Ilustración
Uxío Souto
Carlos Maside
Redacción
Carlos Tomé
Manuel Porteiro Viñas
Xosé Caridad Mateo
Carlos Velo
Florencio Delgado Gurriarán
Luís Soto Fernández
Ramiro Isla Couto
Ramón Cabanillas
Roxelio Rodríguez de Bretaña
Periodicidade:
Semestral, cunha interrupción de xullo de 1943 a xullo de 1952
Idioma:
Galego
Formato:
N.º 1-5: 27,5 x 19,5 cm . n.º 7: 28,5 x 19,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 40 páxinas
Prezo:
N.º 1, 2: 50 centavos; n.º 5 (bis): 5 pesos; n.º 7: 10$
Redacción:
México. América
Imprenta:
A. Artís imp., SRL., Durango, 290. México, D. F..
Imprenta Gallarda, Uruguay, 40. México, D. F..
Contido:
Revista cultural cunha clara orientación galeguista, como se sinala no editorial do seu primeiro número, "Loitaremos dende estas follas: por alumar o acento do galeguismo, espallando as verbas dos nosos irmáns; por xuntar, contra tódol-os ventos, as vontades xenerosas dos millores galegos das Américas, que vein estrelas no ceio, falan na língua inmorredoira dos nosos eidos e cibdades, e teñen arelas da Terra; polo triunfo do esprito galego, enxebre e universal". Inclúe unha longa serie de traballos co denominador común da cultura galega no sentido máis amplo, que actúan como transmisores de reivindicacións políticas para Galicia. Na súa composición combínanse obras literarias con lembranzas da terra, ensaios e artigos de carácter histórico, económico etc.
Ilustracións:
Moi escasas, en ocasións case nulas, e dispersas por toda a publicación. Ocasionalmente aparecen fotografías con motivos galegos, de personalidades ilustres etc. Tamén reproducen debuxos evocadores de Galicia, retratos, moitos deles de Uxío Souto e algún de Maside.
Publicidade:
Escasa e concentrada nas páxinas iniciais e finais. Abundan os anuncios comerciais e hai unha presenza notoria de publicidade dirixida ás empresas (provedoras de insumos e maquinaria, distribuidoras).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1942: n.º 1, 2
1943: n.º 3, 4
1944: n.º 5
1952: n.º 5 (bis)
1953: n.º 7