Subtítulo:

Revista de Galicia en América

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1951
Fin:
1952
Dirección
Eliseo Alonso
Colaboración
Eduardo del Río
Francisco Camba
J. Conde
Javier Costa Clavell
Julia Scappino Moreno
Pedro Díaz
Teodoro Campos
Ánxel Fole
Braulio Diaz Sal
Eduardo Blanco Amor
Fermín Bouza Brey
Francisco Fernández del Riego
Luz Pozo Garza
Pura Vázquez Iglesias
Ramón González Alegre
Ramón Otero Pedrayo
Valentín Paz-Andrade
Victoriano García Martí
Xavier Pousa
Ilustración
Castro Gil
Maza
Carlos Maside
Isaac Díaz Pardo
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
28,5 x 20 cm
Extensión:
Irregular, entre 32 e 52 páxinas
Prezo:
3 $
Redacción:
Moreno, 558. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Revista cultural que trata de "exaltar aquellas manifestaciones que tengan vigencia dentro de la esfera de nuestra cultura. Partiendo de este criterio, admitiremos los trabajos de nuestros colaboradores, siempre que al llegar a la redacción de esta revista converjan en un sólo interés: Galicia". Conta con importantes colaboradores que a través de diferentes artigos abordan aspectos da cultura galega e informan sobre a actualidade cultural galega e da colectividade emigrada. Contén diversas colaboracións literarias de destacados persoeiros. Entre as seccións destacan: "Papel y Tinta", "Pincel Gallego", "Pantalla y Telón", "Artistas de cine gallego", "Balcón de Malhumorados" etc.
Ilustracións:
A portada da revista aparece ilustrada cunha fotografía evocadora de Galicia, tamén reproducen unha estampa de Castro Gil e cadros de Maside, Díaz Pardo etc. e debuxos de Maza. No interior da publicación inclúen fotografías con motivos galegos, retratos e debuxos
Publicidade:
Escasa e dedicada a axencias de viaxes (Axencia Ibero- Arxentina ) e de carácter comercial (téxtil, hoteis, restaurantes, ópticas)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1951: n.º 1
1952: n.º 2-4
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso