Subtítulo:
Boletín de la Asociación Protectora de la Cultura Gallega
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Data de inicio:
01/07/1929
Data de fin:
01/10/1930
Ano de inicio:
1929
Ano de fin:
1930
Colaboración:
Augusto M. Casas; Constantino Sánchez Mosquera; Miguel Barros Castro; Julio Sigüenza ; Roberto Blanco Torres ;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán
Formato:
34 x 24,5 cm
Extensión:
12
Redacción:
San José, 870
Imprenta:
Talleres Gráficos Editorial Apolo, Maldonado, 1037
Contido:
Publicación cultural de orientación galeguista, da que só saíron dous números. Abundan os artigos sobre Galicia e a súa literatura, historia, arte, arqueoloxía, etc. Igualmente aparecen descricións das actividades realizadas a prol da mesma en Montevideo e noutros lugares como Cuba ou Galicia. Neste mesmo sentido de reivindicación da súa identidade cultural, reproducen manifestos nacionalistas e diversas colaboracións de autores galegos e uruguaios. A orientación ideolóxica da revista pode observarse na sección "Farrapos", redactada por C. Sánchez Mosquera, na que realiza diversos comentarios sobre o galeguismo, o caciquismo, a actualidade, etc. Por último, informan das actuacións da propia asociación: campañas, correspondencia, manifestos, listado de afiliados, etc.
Ilustracións:
Escasas. Reprodución dunha escultura de Bonome
Publicidade:
Localizada nas páxinas finais, onde aparecen avisos comerciais de negocios de emigrantes galegos
Números consultados:
1929: n.º 1
1930: n.º 2
Referencias bibliográficas:
ZUBILLAGA BARRERA, C. (1996): A prensa galega de inmigración en Uruguai, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, p. 162-163
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 145
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 588
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo II, p. 150
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1929: n.º 1
1930: n.º 2