Opinión Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
22/12/1945
Ano de inicio:
1945
Dirección:
Valeriano Saco; Rodolfo Prada ;
Colaboración:
Alfonso Gayoso Frías; Álvaro Paradela; Ansandel; Antón Alonso Ríos; Aquilino Iglesias Alvariño; Avelino Díaz; Ben-Cho-Shey; Fiz A. Fernández; Florentino López Cuevillas; Francisco Otero Guldrís; José Crecente Vega; Manuel Agromayor; Manuel F. Vide; Manuel María; Marcial Fernández; Maximino Castiñeiras García; Perfecto López Romero; Plácido R. Castro; Raimundo García Domínguez (Borobó); Ramón Fernández Mato; Castelao ; Antón Santamarina ; Benito Varela Jácome ; Francisco Fernández del Riego ; Francisco Luís Bernárdez ; Jesús Bal y Gay ; Xosé Núñez Búa ; Moisés da Presa ; Ramón de Valenzuela ; Ramón Otero Pedrayo ; Ricardo Flores ; Rodolfo Prada ; Víctor Luís Molinari ; Xerardo Álvarez Gallego ; Xosé Neira Vilas ;
Periodicidade:
Irregular: quincenal, mensual, bimestral e trimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, aínda que hai abundantes colaboracións en galego
Formato:
42 x 29 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación é continuadora de El Orensano, aparecendo como órgano oficial do Centro Orensano e do Centro Pontevedrés de Bos Aires. Informa da vida societaria das devanditas entidades, incluíndo noticias da colectividade, sobre todo no labor cultural e nas actividades das asociacións galeguistas. Complétase con informacións sobre Galicia, principalmente das súas provincias de referencia, e artigos que abordan a realidade galega dende diferentes ámbitos, nos que colaboran intelectuais galeguistas
Ilustracións:
Escasas, fotografías de sociedade, retratos e algúns debuxos
Publicidade:
Escasa, anuncios de establecementos comerciais (xastrarías, garaxes, bares, bazares, restaurantes etc.), axencias de viaxes, bancos, compañías de seguros e de actos das sociedades
Números consultados:
1945: n.º 29
1946: n.º 30-33, 35-54
1947: n.º 55-78
1948: n.º 79-101
1949: n.º 102-112
1950: n.º 113-120
1951: n.º 121-130
1952: n.º 131-137
1955: n.º 159, 161
1956: n.º 168-170
1957: n.º 176-181
1958: n.º 182-186, 188
1959: n.º 189-193
1963: n.º 207-209
Relacionadas:
Revista del Centro Pontevedrés. 1942 (Outro voceiro do Centro Pontevedrés de Bos Aires.)
Orensano, El. 1944 (Ambas editadas polo Centro Orensano. Considérase Opinión Gallega como unha continuación de El Orensano.)
Lérez. 1962 (Outro voceiro do Centro Pontevedrés de Bos Aires.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1945: n.º 29
1946: n.º 30-54
1947: n.º 55-78
1948: n.º 79-101
1949: n.º 102-112
1950: n.º 113-115, 117-120
1951: n.º 121-130
1952: n.º 131-137
1953: n.º 138-146
1954: n.º 147-155
1955: n.º 156-164
1956: n.º 166-172
1957: n.º 173-177, 179-181
1958: n.º 182, 183, 185
1959: n.º 191-193
1960: n.º 194, 196, 197
1961: n.º 198, 199, 201
1962: n.º 202-205
1963: n.º 206-209
1964: n.º 210-214
1965: n.º 215, 216

números