Entidade editora:
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1945
Dirección
Valeriano Saco
Rodolfo Prada
Colaboración
Alfonso Gayoso Frías
Álvaro Paradela
Ansandel
Avelino Díaz
Fiz A. Fernández
Francisco Otero Guldrís
José Crecente Vega
Manuel Agromayor
Manuel F. Vide
Marcial Fernández
Maximino Castiñeiras García
Perfecto López Romero
Plácido R. Castro
Castelao
Antón Alonso Ríos
Antón Santamarina
Aquilino Iglesia Alvariño
Ben-Cho-Shey
Benito Varela Jácome
Florentino López Alonso-Cuevillas
Francisco Fernández del Riego
Francisco Luís Bernárdez
Jesús Bal y Gay
Xosé Núñez Búa
Manuel María
Moisés da Presa
Borobó
Ramón de Valenzuela
Ramón Fernández Mato
Ramón Otero Pedrayo
Ricardo Flores
Rodolfo Prada
Víctor Luís Molinari
Xerardo Álvarez Gallego
Xosé Neira Vilas
Periodicidade:
Irregular: quincenal, mensual, bimestral e trimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, aínda que hai abundantes colaboracións en galego
Formato:
42 x 29 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación é continuadora de El Orensano, aparecendo como órgano oficial do Centro Orensano e do Centro Pontevedrés de Bos Aires. Informa da vida societaria das devanditas entidades, incluíndo noticias da colectividade, sobre todo no labor cultural e nas actividades das asociacións galeguistas. Complétase con informacións sobre Galicia, principalmente das súas provincias de referencia, e artigos que abordan a realidade galega dende diferentes ámbitos, nos que colaboran intelectuais galeguistas
Ilustracións:
Escasas, fotografías de sociedade, retratos e algúns debuxos
Publicidade:
Escasa, anuncios de establecementos comerciais (xastrarías, garaxes, bares, bazares, restaurantes etc.), axencias de viaxes, bancos, compañías de seguros e de actos das sociedades
Relacionadas:
Revista del Centro Pontevedrés. 1942 (Outro voceiro do Centro Pontevedrés de Bos Aires.)
Orensano, El. 1944 (Ambas editadas polo Centro Orensano. Considérase Opinión Gallega como unha continuación de El Orensano.)
Lérez. 1962 (Outro voceiro do Centro Pontevedrés de Bos Aires.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1945: n.º 29
1946: n.º 30-54
1947: n.º 55-78
1948: n.º 79-101
1949: n.º 102-112
1950: n.º 113-115, 117-120
1951: n.º 121-130
1952: n.º 131-137
1953: n.º 138-146
1954: n.º 147-155
1955: n.º 156-164
1956: n.º 166-172
1957: n.º 173-177, 179-181
1958: n.º 182, 183, 185
1959: n.º 191-193
1960: n.º 194, 196, 197
1961: n.º 198, 199, 201
1962: n.º 202-205
1963: n.º 206-209
1964: n.º 210-214
1965: n.º 215, 216
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso