Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1954
Fin:
1959
Dirección
Luís Seoane
Editor/a
Luís Seoane. nº1-3, 6-7 (ano 1º), nº 11-12, 14-16 (ano 2º), nº 17-25 (ano 3º), nº 26-31 (ano 4º), nº 32-34, 36-37 (ano 5º)
Colaboración
C. A. González
G. Carballo
González Carballo
Alberto Vilanova
Antón Santamarina
Ánxel Fole
Arturo Cuadrado
Domingo García-Sabell
Eduardo Blanco Amor
Francisco Fernández del Riego
Lorenzo Varela
Luís Seoane
Pura Vázquez Iglesias
Ramón de Valenzuela
Ramón Piñeiro
Víctor Luís Molinari
Xosé Neira Vilas
Xosé Núñez Búa
Ilustración
Luís Seoane
Sinatura de artigos reproducidos
Luís Manteiga
Luís Tobío Campos
Periodicidade:
Mensual e bimestral
Idioma:
Bilingüe
Formato:
27 x 19 cm
Extensión:
44 páxinas
Prezo:
4$
Redacción:
Oncativo, 1935. Bos Aires
Imprenta:
Alea, Ribadavia, 763. Bos Aires.
Contido:
Esta publicación cultural aspira a "ser espejo en esta capital de la vida y actividad de los emigrantes gallegos (...)". A maior parte dos artigos versan sobre aspectos culturais (entrevistas con intelectuais, historia, escritores, arte, costumes etc. ) e evocacións de Galicia, contando coa colaboración de importantes personalidades galegas, das que se reproducen igualmente numerosos relatos e poesías. Informa tamén do labor cultural realizado pola colectividade galega emigrada (teatro, visita de intelectuais galegos, música, arte etc.). Tamén destaca a contribución dos galegos á vida económica, social e cultural arxentina con numerosos artigos como os de A. Vilanova, nos que se reivindica a importancia de Galicia na historia arxentina. Completan a publicación seccións como "Cociña galega", "Aneidatario galego" e informacións sobre o labor societario dos emigrantes
Observacións:
Existe unha edición fascimilar publicada por Ediciós do Castro en 1995
Ilustracións:
A publicación ten unha moi coidada elaboración, na que destaca a portada cun debuxo de Luís Seoane para cada número. No interior salientan as fotografías e debuxos que complementan os artigos, vistas de Galicia, fotografías de personalidades, de actos sociais e numerosas reproducións artísticas
Publicidade:
Abundante. Aparecen principalmente anuncios de establecementos comerciais, axencias de viaxes, productos de consumo, profesionais e bancos
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1954: n.º 1-7
1955: n.º 8-16
1956: n.º 17-25
1957: n.º 26-32
1958: n.º 33-36
1959: n.º 37
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso