Aquí…Galicia!

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de la Peña Cultural Gallega "Rosalía de Castro"

Lugar:
Rosario
País:
Arxentina
Inicio:
1960
Dirección
Nélida Alicia González
Colaboración
Alberto Rafael Cabrera
Alejandra Gómez de Brusa
Antonio Ucha
Avelino Díaz
Gumersindo D'Entenza
José Carlos Moretto
Mari N. Arias
Pau Duriño
Perfecto López Romero
Xosé Ares Miramontes
Xosé Ulla
Alberto Vilanova
Antonio Pérez Prado
Ben-Cho-Shey
Elsa Fernández
Emilio Pita
Francisco Luís Bernárdez
Rafael Dieste
Ricardo Palmás
Víctor Luís Molinari
Xosé Neira Vilas
Ilustración
Laxeiro
Xosé Ares
Sinatura de artigos reproducidos
Emilia Pardo Bazán
Periodicidade:
Mensual. A partir do n.º 6: anual
Idioma:
Bilingüe, cunha utilización equilibrada do castelán e do galego
Formato:
40 x 29,5 cm.
Extensión:
Xeralmente 8 páxinas, e ocasionalmente 4
Redacción:
Mendoza, 1594. Rosario
San Lorenzo, 1053. Rosario
Imprenta:
Talleres Gráficos Emilio Fenner S.R.L., Sarmiento, 575. Rosario.
Contido:
Revista editada pola Peña Cultural Galega da cidade de Rosario. A súa finalidade é a de "promover el conocimiento integral de Galicia en todos sus aspectos: cultural, geográfico, histórico, social, económico [...] para profundizar nuestro amor para Galicia, recordando que se ama más lo que se conoce mejor […] Será este periódico el lazo de unión entre todos los gallegos, hijos de gallegos o, simplemente, galleguistas". Informa sobre as actividades, historia e vida interna da sociedade editora e doutras entidades galegas. Inclúe artigos que atenden a diferentes aspectos da cultura galega (historia, xeografía, bibliografía, galegos ilustres, poesía, literatura, pintura, teatro, prensa, lingua etc.) e recolle noticias culturais.
Ilustracións:
Escasas, case inexistentes, só aparece algunha foto e debuxos de Laxeiro e Xosé Ares.
Publicidade:
Anuncios localizados na última folla, principalmente de comercios e de profesionais liberais.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1961: n.º 6