Aquí…Galicia!

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgano de la Peña Cultural Gallega "Rosalía de Castro"
Lugar:
Rosario
País:
Arxentina
Data de inicio:
1/4/1960
Ano de inicio:
1960
Dirección:
Nélida Alicia González;
Ilustración:
Laxeiro; Xosé Ares;
Sinatura de artigos reproducidos:
Colaboración:
Alberto Rafael Cabrera; Alejandra Gómez de Brusa; Antonio Ucha; Avelino Díaz; Ben-Cho-Shey; Gumersindo D'Entenza; José Carlos Moretto; Mari N. Arias; Pau Duriño; Perfecto López Romero; Xosé Ares Miramontes; Xosé Ulla; Alberto Vilanova ; Antonio Pérez Prado ; Elsa Fernández ; Emilio Pita ; Francisco Luís Bernárdez ; Rafael Dieste ; Ricardo Palmás ; Víctor Luís Molinari ; Xosé Neira Vilas ;
Periodicidade:
Mensual. A partir do n.º 6: anual
Idioma:
Bilingüe, cunha utilización equilibrada do castelán e do galego
Formato:
40 x 29,5 cm.
Extensión:
Xeralmente 8 páxinas, e ocasionalmente 4
Redacción:
Mendoza, 1594. Rosario
San Lorenzo, 1053. Rosario
Imprenta:
Talleres Gráficos Emilio Fenner S.R.L., Sarmiento, 575. Rosario.
Contido:
Revista editada pola Peña Cultural Galega da cidade de Rosario. A súa finalidade é a de "promover el conocimiento integral de Galicia en todos sus aspectos: cultural, geográfico, histórico, social, económico [...] para profundizar nuestro amor para Galicia, recordando que se ama más lo que se conoce mejor […] Será este periódico el lazo de unión entre todos los gallegos, hijos de gallegos o, simplemente, galleguistas". Informa sobre as actividades, historia e vida interna da sociedade editora e doutras entidades galegas. Inclúe artigos que atenden a diferentes aspectos da cultura galega (historia, xeografía, bibliografía, galegos ilustres, poesía, literatura, pintura, teatro, prensa, lingua etc.) e recolle noticias culturais.
Ilustracións:
Escasas, case inexistentes, só aparece algunha foto e debuxos de Laxeiro e Xosé Ares.
Publicidade:
Anuncios localizados na última folla, principalmente de comercios e de profesionais liberais.
Números consultados:
1960: n.º 1, 4
1961: n.º 6
1962: n.º 7
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1961: n.º 6