La Ilustración de Galicia y Asturias

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Revista Quincenal Ilustrada
Lugar:
Madrid
País:
España
Data de inicio:
15/6/1878
Data de fin:
15/8/1878
Ano de inicio:
1878
Ano de fin:
[1878]
Administración:
Florentino de la Peña;
Colaboración:
Aureliano J. Pereira; C. Placer Bouzo; J. Salgado Rodríguez; José Becerra Armesto; Julián Fernández; Manuel de la Peña Rucabado; Modesto Fernández y González; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ; Rosalía de Castro ;
Periodicidade:
Quincenal (Publícase os días 1 e 15 de cada mes)
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
35 x 28 cm
Extensión:
12
Prezo:
Subscrición España y Portugal, 6 meses: 7,50 pesetas; 1 ano: 15 pesetas Estranxeiro, 6 meses: 10 pesetas; 1 ano: 20 pesetas
Lugares de distribución:
España, Ultramar e estranxeiro
Redacción:
Corredera Baja, 57, 3º. Madrid
Espíritu Santo, 35, triplicado, 3º izquierda. Madrid
Imprenta:
Imprenta de Espinosa y Bautista, San Lorenzo, 16. Madrid.
Tipografía Estereotipa de Perojo, Madrid. Madrid.
Contido:
Revista cultural ilustrada, que conta con importantes colaboracións literarias e artigos sobre diferentes aspectos da cultura galegas. Complétase con informacións de actualidade ("Revista de la quincena"), notas bibliográficas, etc.. É continuada por "La Ilustración Gallega y Asturiana"
Ilustracións:
Inclúe gravados e debuxos de moi boa calidade artística, que reproducen retratos e vistas de Galicia
Publicidade:
Localizada na última páxina, onde destacan os anuncios das obras de Manuel Murguía. Tamén aparecen avisos doutras publicacións, de compañías de seguros, de transportes, de augas, de maquinaria, etc.
Números consultados:
1878: n.º 1-5
Relacionadas:
Ilustración Gallega y Asturiana, La. 1879 (La Ilustración Gallega y Asturiana(Madrid, 1879) é continuación de La Ilustración de Galicia y Asturias (Madrid, 1878).)
Referencias bibliográficas:
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 212
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 178
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo XVII, p. 237-238
Depósito dos fondos:
Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .