Subtítulo:

Revista do Centro Galego de Barcelona

Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
1982
Dirección
Daniel Perez Guerra
Colaboración
Feliciano Martínez
Humberto de Acevedo
Julio Castelo
Luis Suárez
Manuel Blanco Castro
Manuel R. López
Xulio de Abral
Basilio Losada
Francisco Fernández del Riego
Pilar Corredoira
Periodicidade:
Bimensual
Idioma:
Integramente en galego, pero a editorial advirte que é unha sociedade bilingüe e que poden publicar os artigos en castelán. Tamén inclúe notas animando a falar e escribir en galego.
Formato:
30,5 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 20 e 24 páxinas
Redacción:
Rambla de Capuchinos, 35-37. Barcelona
Imprenta:
Algraf, Sepúlveda, 121. Barcelona.
Contido:
Revista de Sociedade, que pretende difundir: "calquer idea que teña que ver cos nosos temas, co amor á terra e á galeguidade […] A revista do C. G. tenta servir a os socios, a os galegos en Catalunya, a galeguidade en xeral, e a nosa Terra". Atende principalmente a informar dos aspectos societarios da mesma e da actualidade da colectividade galega en Barcelona ("Galegos en Catalunya", "A directiva informa", "Masa coral" etc.). A publicación tamén trata temas galegos, en xeral: literatura, lingua, cultura, política, historia, emigración etc. ("Galegos universais", "Gramática Galega" etc.).
Ilustracións:
Fotografías de sociedade e institucionais e abundantes debuxos de temática variada.
Publicidade:
Numerosos anuncios, espallados por toda a revista. Trátase de anuncios comerciais, de inmobiliarias etc.
Relacionadas:
Centro Gallego de Barcelona. (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Alborada. [2ª época], 1952 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Centro Galego de Barcelona. 1978 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1984: n.º 12-14