Revista Gallega y Asturiana

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Madrid
País:
España
Data de inicio:
1900
Ano de inicio:
1900
Periodicidade:
Semanal
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Publicación editada en Madrid a principios de 1900
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 178
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 364
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo XXVI, p. 170