Betanzos y su gente

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1980
Coordinación
Noemí Martínez Rey
Dirección
Xerardo Martínez Santiago
Condución
Xerardo Martínez Santiago
Noemí Martínez Rey
Locución
Patricia Dans
Presentación
Noemí Martínez Rey
Asesoramento
Mariano Dans
Colaboración
María Victoria Blanco Eiras
Produción
Xerardo Martínez Santiago
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
castelán
Financiamento:
Telecom Argentina S.A.
Contido:
Programa galego. Promovido por Xerardo Martínez Santiago.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, pp. 459, 479, 538.
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.