Galicia Emigrante

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1954
Fin:
1971
Dirección
Luís Seoane
José Antonio Fernández
Locución
Carlos Arturo Orfeo
María del Pilar Lebrón
Presentación
Víctor Luís Molinari
Administración
José Antonio Fernández
Lois Tobío Fernández
Condución
Luís Seoane
Víctor Luís Molinari
Carlos Arturo Orfeo
Música
Segundo Pampillón
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
castelán
Extensión:
25 minutos (14:05-14:30). Porén Palmás na súa investigación fala dunha hora de duración.
Contido:
Programa galego promovido por Luis Seoane. As crónicas eran redactadas por Seoane, mentres que Victor Luís Molinari e Carlos Arturo Orfeo eran os encargados de pórlle voz. Estas crónicas estaban redactadas integramente en castelán. A temática da audición sempre estivo vencellada á cultura e á historia de Galicia. Existiu tamén unha estreita relación da audición co programa Galicia Emigrante. Seoane chegou a afirmar que a audición era o suplemento do programa. Prestou un apoio decidido a todas as editoriais promovidas por galegos na Arxentina. A audición emitiuse en distintas etapas en Radio Libertad, Radio Porteño e Radio Argentino sucesivamente entre 1954 e 1971.
Publicidade:
Javier Vázquez Iglesias Praty Vázquez Iglesias
Referencias bibliográficas:
«As audicións radiáis de Luís Seoane». A Nosa Terra, nº 399, Vigo, 14 de setembro de 1989, p. 17.
BLANCO ROSAS, Jesús José: Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego. A pegada de Luís Seoane. Promocións Culturais Galegas, Vigo, 2010.
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, pp. 280-337.
MOLINA, César Antonio: Prensa literaria en Galicia: 1920-1960. Edicións Xerais, Vigo, 1989.
PALMÁS, Ricardo: A emigración galega na Arxentina. Edicións do Castro. Sada (A Coruña), 1978, p. 29.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.