Galicia Emigrante

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1954
Fin:
1971
Dirección
Luís Seoane
José Antonio Fernández
Administración
José Antonio Fernández
Lois Tobío
Presentación
Víctor Luís Molinari
Condución
Luís Seoane
Víctor Luís Molinari
Carlos Arturo Orfeo
Locución
Carlos Arturo Orfeo
María del Pilar Lebrón
Música
Segundo Pampillón
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
castelán
Extensión:
25 minutos (14:05-14:30). Porén Palmás na súa investigación fala dunha hora de duración.
Contido:
Programa galego promovido por Luis Seoane. A temática desta audición sempre estivo vencellada á cultura e á historia de Galicia. Existiu tamén unha estreita relación da audición co programa Galicia Emigrante. Seoane chegou a afirmar que a audición era o suplemento do programa. Prestou un apoio decidido a todas as editoriais promovidas por galegos na Arxentina.
Publicidade:
Javier Vázquez Iglesias Praty Vázquez Iglesias
Referencias bibliográficas:
«As audicións radiáis de Luís Seoane». A Nosa Terra, nº 399, Vigo, 14 de setembro de 1989, p. 17.
BLANCO ROSAS, Jesús José: Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego. A pegada de Luís Seoane. Promocións Culturais Galegas, Vigo, 2010.
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, pp. 280-337.
MOLINA, César Antonio: Prensa literaria en Galicia: 1920-1960. Edicións Xerais, Vigo, 1989.
PALMÁS, Ricardo: A emigración galega na Arxentina. Edicións do Castro. Sada (A Coruña), 1978, p. 29.