Itinerario Espiritual de Galicia

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1954
Fin:
[1959]
Condución
Ramón de Valenzuela
Periodicidade:
semanal (sábado)
Extensión:
1 hora (21:00-22:00) c.i.
Contido:
Programa galego. Antes de que o Centro Galego de Bos Aires puxera en funcionamento o seu Instituto Arxentino da Cultura Galega, creárase en La Plata, capital da provincia de Bos Aires, unha entidade co mesmo nome, pero sen ningunha relación coa súa homónima. A este primeiro Instituto Arxentino se lle atribúe a posta en antena en maio de 1954 dun espazo dominical denominado Itinerario Espiritual de Galicia, o cal, segundo as referencias que existen sobre el se mantivo en antena a través de Radio Splendid ata aproximadamente 1959.
Antonio Méndez Verdasco, xornalista arxentino fillo de galegos e investigador
interesado na emigración galega en Arxentina con destacadas achegas, definía con estas
verbas os obxectivos fundamentais cara aos que se orientaba o programa: “exaltar as
tradições, história, belezas naturais, progresso económico e cultura”. Tamén fixera
referencia a este espazo Manuel Padormo, quen na súa Historia del Centro Gallego de
Buenos Aires
chegaba a consideralo, un tanto metaforicamente, complementario de Galicia Emigrante, de Luís Seoane.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, pp. 475-476.
MÉNDEZ BERDASCO, Antonio: Contributo para a história da emigraçom galega na Argentina. Editorial Dunken, Bos Aires, 2005, p. 138.
PADORNO, Manuel: Historia del Centro Gallego de Buenos Aires. Bos Aires, Ediciones Galicia, 2008, p. 350.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.