Sempre en Galicia

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Subtítulo:

A audición radial ó servicio do arte e a cultura do pobo galego

Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Inicio:
1950
Dirección
José Antonio de Seárez
Manuel Meilán Martínez
Locución
Pedro Couceiro
Presentación
José Antonio de Seárez
Manuel Meilán Martínez
Condución
José Antonio de Seárez
Manuel Meilán Martínez
Redacción
Lois Tobío Fernández
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
galego
Extensión:
variable, 120 minutos (10:00-12:00 horas), 30 minutos (9:00-9:30 horas)
Financiamento:
Manuel Meilán, Antón Crestar Faraldo, Xesús Canabal Fuentes (Fundador do Banco Galicia), Pedro Couceiro Corral (médico), Alfredo Somoza (deputado e curmán de Castelao, tamén fora presidente da Deputación da Coruña), Emilio Pita (poeta), Manuel Leiras (empresario, dono do Café Brasileiro onde se fundara a Irmandade Galeguista do Uruguai), Lois Tobío (diplomático galardonado co premio Trasalba).
Contido:
Programa galego en Venezuela. Xorde en memoria de Castelao despois da súa morte, seguindo unha idea de Alfredo Somoza, noutrora deputado nas Cortes por Izquierda Republicana, presidente da Deputación da Coruña e fundador das Irmandades da Fala. O seu título "Sempre en Galiza" é o mesmo da famosa obra de Castelao. Na primeira emisión Emilio Pita tocou ao piano a "Muiñeira de Chantada". Á parte da emisión "La Voz de Galicia" tamén existía a de "Ecos de Galicia" do o Centro Galego e por último a Casa Galicia tiña "Sempre en Galiza". Unha vez aprobada a fusión dos tres centros, en Caracas en 1960, reuníronse as comisións de cultura dos tres centros e acordaron manter o nome e a dirección baixo a Secretaría de Cutura da Hermandad Gallega de Venezuela. En 1961 volven editar un programa co nome de "Aires da miña terra", de corta vida. Os últimos secretarios de Cultura que dirixiron o programa "Sempre en Galiza" foron Óscar Noya Domínguez, Manuel Espiño Liste, Manuel Giráldez, Manuel Villamayor, Juan Suárez, Antonio Piñón Martín e María de los Ángeles Rodríguez. Ata o 4-8-2001 a presentadora foi María Eugenia, Uxía Sánchez e a parte "Hechos y Personajes" que ten que ver con Galicia, a súa historia, feitos e protagonistas, é realizada por Xurxo Martínez Crespo. Na xunta directiva anterior Antonio Piñón Martín, Secretario de Cultura, e Mariángel Pardo, quen substituiu como presentadora a Uxía Sánchez. Despois os condutores do programa teñen sido Joselo Ferreira e Mariángel Pardo, todos os domingos en emisión desde Radio Sintonía. Ademais dos directores formaban parte do equipo Xosé Castro, Xosé María Barrio, Pedro Couceiro Corral, Alfredo Somoza Gutierrez e Lois Tobío Fernández. Colaboraron e participaron a través de escritos ou coa propia voz Domingos García Sabell, Pura Vázquez -que viviu en Caracas-, Lourenzo Varela, Anxel Fole, Fancisco Fernández del Riego, Borobó, Xoán Ledo, Arturo Cuadrado, Ramón Otero Pedrayo, Ramón Cabanillas, Isaac Díaz Pardo, Ricardo Carvalho Calero, Ramón Piñeiro, Celestino Fernández de la Vega, X. M. Álvarez Blázquez, Fernández Oxea, Concha Castroviejo, López Cuevillas, Paz Andrade, Martínez Barbeito, Fabeiro Gómez, Rafael Dieste, Núñez Búa, Blanco Amor, Alberte Vilanova, Antonio Baltar, Avelino Díaz, Ramón Valenzuela, Enrique Santamaria, Manuel Caamaño, Manoel María, X. M. R. Pampín, Xosé Manuel Beiras, José Lis Fontenla, Álvaro Cunqueiro, Elías Valiña, Franc Arévalo, Xosé Casal, Adolfo Calveiro, Celso Emilio Ferreiro -director do programa por un tempo-, Leandro Carré, Victor Luis Molinari, Felipe Armesto, Julio Camba, Andrés Torres Queiruga, César Carballido, Isaac Estravis, Manuel Espiño Camallo, Carlos Durán, Manuel Álvarez Quiroga, Emilio Flores, Luis Soto Fernández, Manuel Fernández e outros.
Publicidade:
Cervecerías Nacionales apoiaron as emisións no seu inicio. Banco de Galicia.
Referencias bibliográficas:
Repertorio Biblográfico do Exilio galego, p. 115.
BLANCO CAMPAÑA, X.L: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de galicia. Santiago de Compostela, 1995, pp.28-34.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique: «Asociacionismo galego en Arxentina», en Asociacionismo Galego no exterior, T. I. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, p. 661.
MAN COMÚN. Xaneiro de 1981: Recolle declaracións de Meilán sobre o programa.
SAMUELLE LAMELA, Cristina: Conversas con Manuel Meilán. Vigo, 1993.