Sempre en Galiza

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Subtítulo:

O programa radial da "Irmandade Galega" en Venezuela

Entidade promotora:
Emisora:
Emisora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
[1955]
Dirección
Miguel Anxel Abadín Enríquez
Presentación
Noemí Altuve Manrique
Xosé Espiño Liste
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
galego
Extensión:
60 minutos (11:00-12:00 horas)
Contido:
Programa galego. O programa de radio da Hermandad Gallega de Venezuela "Sempre en Galiza" é heredeiro do programa uruguaio. O seu nacemento está nas sociedades de emigrantes que os galegos fundaron en Venezuela e é heredeiro do programa que a Casa Galicia de Caracas emitía co mesmo nome antes da fusión desta o 12-10-1960 co Lar Galego e o Centro Gallego.O director do programa era o Secretario Galego de Cultura. O obxectivo do programa era difundir a cultura galega, venezolana e española, tamén informaban sobre as actividades da Hermandad, acontecementos da colonia galega e novas de Galicia e de España. A Hermandad Gallega de Venezuela, fruto da fusión destos tres centros, adoptou o nombre do programa da Casa Galicia como propio.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995. pp. 53-54.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique: «Asociacionismo galego en Arxentina», en Asociacionismo Galego no exterior, T. I. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, p. p. 678.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.