Lugar:
Barakaldo
País:
España
Inicio:
1985
Coordinación
Andoni Vázquez Tierra
Colaboración
Alberte Sanmartín Montaña
Andoni Vázquez
Ánxel Deive Martínez
Artus D'Abeancos
Avilés de Taramancos
Brandao de Garceiras
Carballo Calero
Carme Blanco
Lamas Carvajal
M. P. García Negro
Milo Mosteiro
Mourelas
Raul Río Díaz
Xosé Andrés López González
Antonio Fraguas
Luís Monteagudo
Luis Varela
Manuel María
Uxío Novoneyra
Xosé Luís Méndez Ferrín
Deseño gráfico
Milo Mosteiro
Ilustración
Castelao
Carlos Maside
Luís Seoane
Secretaría
Raul Río Díaz
Sinatura de artigos reproducidos
Antonio Noriega Varela
Eduardo Pondal
Leandro Carré Alvarellos
Ramón Cabanillas
Periodicidade:
Variable, cunha saída moi irregular, os últimos números teñen unha periodicidade semestral e anual
Idioma:
Galego, agás o número 0, que presenta os artigos traducidos ao galego, castelán e éuscaro
Formato:
1985: 29 x 20,5 cm. 1989: 21 x 16 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 62 páxinas
Prezo:
N.º 0: 100 ptas.
Financiamento:
No número 0: Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Barakaldo, Excma. Diputación Foral de Bizkaia e o Gobierno Vasco
Redacción:
Zuberoa, 8-2º . Barakaldo
Sor Natividad, 12, 1º. Santurtzi
Imprenta:
Obradoiro de Artes Gráficas do Excmo. Concello de Barakaldo, Barakaldo. Biscaia.
Contido:
Publicación societaria creada cunha clara finalidade cultural. Inclúe numerosos artigos sobre distintos aspectos da cultura galega: literatura (biografías, recensións de libros, contos, etc.), cultura popular, música, arte, historia e lingua. Complétase con informacións sobre as actividades da entidade editora, novas culturais, páxinas de humor, pasatempos e adiviñas. O número 0 está dedicado case integramente a Rosalía de Castro no centenario da súa morte, contén artigos referidos á poetisa traducidos ao galego, castelán e éuscaro.
Observacións:
O número 0 está publicado catro anos antes que o seguinte número e presenta unha maior calidade na súa presentación. Os outros números aparecen en formato de follas fotocopiadas, aínda que a súa calidade vai mellorando nos seguintes.
Ilustracións:
Nas portadas aparecen fotografías de motivos galegos e retratos de escritores aos que se dedica o Día das Letras Galegas. Inclúe debuxos acompañando os artigos, sobre todo de motivos galegos. Tamén reproducen ilustracións de Castelao, Luís Seoane, Carlos Maside e abundantes viñetas humorísticas.
Publicidade:
Escasa e localizada principalmente nas contraportadas. Anuncios da revista e da asociación cultural, de casas comerciais e publicacións galegas (A Nosa Terra e Revista da Irmandade Céltiga). O número 0 non ten publicidade.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1985: n.º 0