Subtítulo:
Documento pró galeguismo
Entidade editora:
Lugar:
Xenebra
País:
Suíza
Data de inicio:
1/8/1974
Ano de inicio:
1974
Sinatura de artigos reproducidos:
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
n.º 1: 20 n.º 3: 24 n.º 4-5: 32
Prezo:
Exemplar: 20 pesetas; 2 francos suízos; 2 francos franceses; 0,5 dólares; 10 escudos Subscrición, 10 números: 25 francos suízos
Redacción:
Xenebra. Xenebra
Imprenta:
Xenebra. Xenebra.
Contido:
Prensa política de cáracter nacionalista, que pretende fomentar e divulgar documentos a prol do galeguismo. Atopamos artigos sobre a economía de Galicia, a industrialización, a situación do agro galego; a cultura galega e a súa situación; a problemática da lingua galega; a historia de Galicia, etc. Inclúe tamén numerosas poesías de escritores galegos
Observacións:
Revista que se presenta en formato de páxinas fotocopiadas, distribuída por Edicións Roi Xordo de Xenebra, entidade que tamén publica diversos libros de carácter político dentro da colección Rego
Ilustracións:
Só reproducen unha fotografía de temática galega e un pequeno debuxo
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1974: n.º 1-3
1975: n.º 4-5
Referencias bibliográficas:
SANTOS GAYOSO, E. (1995): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1993. Tomo II, Sada, Ediciós do Castro, p. 201
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 170
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1974: n.º 1-3
1975: n.º 4-5