Centro Galego de Barcelona

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín interno da sociedade

Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
1978
Dirección
Xosé Lois Vázquez Sotelo
Administración
Francisco A. Ferrio Diéguez
Colaboración
Basilio Losada Castro
Fernando Neyra
Francisco Dapena Alfonsín
J, Naya Pérez
Lluis Albert i Montaner
Luis Suárez Delgado
Manuel Rodríguez López
Olivia Saavedra Fernández
Pedro Sánchez Quintana
Xosé Luís Blanco
Xosé Luis Vázquez Sotelo
Domingo García-Sabell
Eduardo Blanco Amor
Manuel Casado
Manuel Espiña
Nestor Lujan
Pilar Corredoira
Xesús Taboada Chivite
Xosé Filgueira Valverde
Secretaría
A. Garrote
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao
Xefatura de redacción
Xose Luís Blanco Campaña
Periodicidade:
Variable, nos tres primeiros números é mensual; nos n.º 4-5 é bimensual, para volver a ser mensual nos n.º 6-7.
Idioma:
Galego
Formato:
21,5 x 15,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 24 e 36 páxinas. O n.º 6 ten 60 páxinas
Redacción:
Rambla de Capuchinos, 35-37. Barcelona
Imprenta:
Tipográficas DAG, Holanda, 7. Hospitalet de Llobregat.
Contido:
Voceiro societario que informa das actividades do Centro e serve de canle de comunicación entre os socios e o Centro (Xunta directiva, asembleas, novas de carácter social como viaxes, vodas, nacementos etc.). Tamén inclúe numerosos traballos sobre diferentes aspectos da cultura e da vida galega: historia, literatura (poesía, reproducións de textos, artigos sobre escritores etc.), folclore (música, tradicións, festas etc.), vida política (eleccións, accións de goberno etc.), o asociacionismo dos emigrantes (Centro Gallego de Bos Aires, Federación Mundial de Sociedades Galegas etc.), descricións de vilas e comarcas, breves notas sobre persoeiros da cultura, novas sobre deporte, así como pasatempos e xogos.
Observacións:
O número 6 contén un resumo do labor cultural realizado polo Centro nos últimos anos. O resto do número está dedicado case exclusivamente á queima intencionada da biblioteca do Centro (condenas do acto vandálico, telegramas de adhesión etc.). O número 7, último número do ano, inclúe un pequeno balance do traballo realizado durante o seu primeiro ano de existencia.
Ilustracións:
Fotografías escasas, só algunha de sociedade, de monumentos galegos e algún pequeno debuxo acompañando aos artigos, pero tamén escasos. Nas portadas reproducen fotografíass ou debuxos.
Publicidade:
Abundante e intercalada entre os artigos. Anuncios de casas comerciais (moitas rexentadas por galegos), bancos, casas de seguros, construtoras e inmobiliarias.
Relacionadas:
Centro Gallego de Barcelona. (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Alborada. [2ª época], 1952 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Treboada. 1982 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)