Galicia en Chile

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de la Agrupación Gallega de Valparaíso y portavoz de la colonia española en Chile

Lugar:
Valparaíso
País:
Chile
Inicio:
1929
Dirección
Emilio López Pérez
Colaboración
Bergidum
E. Giménez Caballero
Emilio López
Emilio Ravignani
Juan López Medina
Xan de Fontefría
Eduardo Zamacois
Gregorio Marañón
Sinatura de artigos reproducidos
Víctor Hugo
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, con algún texto literario en galego
Formato:
26 x 19 cm.
Extensión:
40 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Victoria, 2421. Valparaíso
Victoria, 721. Valparaíso
Imprenta:
Fisher Hermanos, Valparaíso. Valparaíso.
Contido:
Prensa societaria, que dá información sobre as actividades da Agrupación. Contén artigos de carácter cultural: historia, arte, literatura e xeografía de Galicia etc., nun intento de "coadyuvar a intensificar siempre más el intercambio y las relaciones cordiales existentes entre Chile y la Madre Patria y defender los intereses de sus hijos residentes". Tamén inclúe relatos literarios, poesías, notas bibliográficas, páxinas de humor e reportaxes gráficas.
Ilustracións:
Abundantes. Destacan as oito páxinas centrais ocupadas por fotografías, sobre todo de actos sociais e algunha paisaxe. Igualmente atopamos algún debuxo que ilustra os artigos, retratos e viñetas humorísticas.
Publicidade:
Abundante, constituída por anuncios de casas comerciais e de seguros.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1929: n.º 2
1930: n.º 5, 6