consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Cartografía Xurisdiccional de Galicia no Século XVIII (inclúe mapas)
Código QR para a descarga
Consello da Cultura Galega. I.S.B.N.: 84-871 72-55-5 Dep. Legal: C-232-1990 Imprimiu: Gráfico Galaico - Polígono POCOMACO. A Coruña