consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Actas do primeiro Congreso da Emigración Galega

Baixar publicación

/ 2006 /

DATOS DO EVENTO

Congreso Internacional Galicia: Éxodos e Retornos
Do 11 ao 14 de xullo de 2006

TEMÁTICAS


O Arquivo da Emigración Galega celebrou do 11 ao 14 de xullo de 2006 o Congreso Internacional Galicia: Éxodos e Retornos. O encontro conmemorou o cincuenta aniversario do I Congreso da Emigración Galega, unha cita histórica que reuniu en 1956 en Bos Aires representacións de diferentes colectividades emigradas e exiliadas dispersas por América, así como destacados intelectuais. Entre os actos de celebración, o Arquivo da Emigración publicou a edición facsimilar que presentamos aquí das actas dese Primeiro Congreso da Emigración Galega.

Todo canto se escriba encol do PRIMEIRO CONGRESO DA EMIGRACIÓN GALEGA, do seu desenrolo e dos seus acordos, da sua trascendencia histórica e do intrés que despertóu nas nosas coleitividades de América, nos meios de Galicia mesma e no resto das coleitividades estranxeiras residentes en Bôs Aires, eisí como nos meios sociales, políticos, periodísticos e inteleituales arxentinos; todo canto se escriba e se fale d’iso, non poderá lograr dar idea compreta da magnitude do eistraordinario acontecimento.
Con estas palabras comezan as «verbas limiares» das actas do Primeiro Congreso da Emigración Galega, realizado na cidade de Bos Aires entre o 24 e o 31 de xullo de 1956, que pretenden xustificar a necesidade da súa publicación e que, con motivo da conmemoración en 2006 do cincuentenario deste Congreso, reproducimos nesta edición facsimilar. O interese da reedición destas actas é que non se limitan soamente a reproducir os relatorios e as conclusións do Congreso senón que, de acordo co seu propio título Primeiro Congreso da Emigración Galega. Documentación. Crónicas, constitúen unha valiosa fonte sobre os preparativos e o desenvolvemento do Congreso. Na parte inicial, denominada documental, inclúense: Iniciativa do Consello de Galiza para a organización do Congreso, nomeamento da Comisión Organizadora, Manifesto-Convocatoria, Temario e Regulamento do Congreso, Relacións de institucións e personalidades asistentes, etc. Na parte central recóllense os relatorios presentados ás diferentes comisións do Congreso, os informes-dictames e as conclusións. E, por último, faise unha crónica dos actos de carácter cultural realizados paralelamente ao desenvolvemento do Congreso.


Código QR para a descarga
Congreso da Emigración Galega (1ª. 1956. Buenos Aires)
1856 – Banquete de Conxo – 1956 : Primeiro Congreso da Emigración Galega : feito
desde o 24 ao 31 de xulio de 1956 en Buenos Aries. — [Ed. facs.] — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, Arquivo da Emigración Galega, 2006. — XIII, 228, [18] p. : lám. de fot. ; 29 cm.
Reprod. facs. da ed.: 1856 – Banquete de Conxo – 1956 : Primeiro Congreso da
Emigración Galega : feito desde o 24 ao 31 de xulio de 1956 en Buenos Aries. Buenos Aires : Nós, 1956. D.L. C-1778-06 . — ISBN 84-96530-18-3
1. Galicia-Emigración-Congresos e asembleas. I. Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega.