consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Evolución do gasto cultural dos fogares galegos


Este informe explota os datos das diferentes estatísticas que ofrecen información relativa ao consumo cultural privado. A fonte principal é a Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada polo Insituto Nacional de Estadística (INE). As variables investigadas son o gasto total e os gastos medios por fogar e por persoa. Para a delimitación dos bens e servizos culturais elaborouse unha relación a partir da nomenclatura COICOP a 4 díxitos, é dicir, grupo de gasto principal e subgrupo de gasto.

Código QR para a descarga