consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

A arte dramática e función docente


A posta en marcha da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia implica contar cun grupo de profesionais que posúan un coñecemento altamente especializado das artes escénicas e un amplo abano de coñecementos relacionados coa función docente.
Con este informe, a Comisión Técnica de Teatro do Consello da Cultura Galega pretende ofrecer a todas aquelas persoas interesadas na función docente no eido da Arte dramática un conxunto de materiais que poidan servir para tomar conciencia das características da función docente e asumir os seus principios, problemáticas e desafíos dado que as ensinanzas artísticas presentan unha serie de trazos e peculiaridades sumamente específicas e diferenciais.


Código QR para a descarga
Caride, José A.
Arte dramática e función docente / José A.
Caride, Felipe Trillo, Manuel F. Vieites. — Santiago
de Compostela : Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais : Consello da Cultura
Galega, Sección de Música e Artes Escénicas,
2004. — 361 p. ; 22 cm. — (Colección Base)
D.L. C-2763-2004. — ISBN 84-95415-95-X
1. Arte dramática-Ensino-Galicia. I. Trillo,
Felipe. II. Vieites, Manuel F. III. Consello da
Cultura Galega. Sección de Música e Artes
Escénicas. IV. Título