consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Estudios Migratorios Nº 15-16


Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995.

No volume atópanse os estudos e artigos de:
Xosé Manoel Núñez Seixas
Emigración e exilio en Alfonso R. Castelao: da “moura fartura” á “Galiza ideal”
Hernán Otero Cruz
Endogamia e integración de inmigrantes na Arxentina moderna. Balances e perspectivas desde un enfoque rexional
Philipp Ther
Un século de migracións forzosas: as orixes e consecuencias da limpeza étnica
Víctor Pereira
Os exiliados políticos portugueses en Francia entre 1958 e 1974
Nancy Pérez Rey
Modelos de incorporación de inmigrantes. Do asimilacionismo ao multiculturalismo
Ana Paula Beja Horta e Rosa Maria Verdugo Matés
Políticas de imigração e o movimento associativo migrante em Portugal e em Espanha
Luzia Fernández González
Caboverdian@s na Mariña: xestión dun proceso de integración desde a Antropoloxía
Norberto Pablo Cirio
Perspectivas xeracionais na construción da identidade musical na colectividade galega da Arxentina
Silvia Facal Santiago
O asociacionismo entre os xudeus alemáns de Uruguai
E os textos e documentos de:
Carolina García Borrazás
A Canle de Panamá (1904-1914): outro contexto da emigración galega


Código QR para a descarga
© Consello da Cultura Galega
Arquivo da Emigración Galega
Pazo de Raxoi, 2ª planta, Praza do Obradoiro
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202/ Fax: 981 957 205
Enderezo electrónico:aemigracion@consellodacultura.org
Web: http://www.consellodacultura.org
Proxecto gráfico:Manuel Janeiro
Realización:Lúdica 7
ISSN 1136-0291 / D.L.: C-806-2006