consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Estudios Migratorios Nº 11-12 (2001)


Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Xosé M. Núñez Seixas
Emigración transoceánica de retorno e cambio social na Península Ibérica: algunhas observacións teóricas en perspectiva comparada
Carina Frid
Mobilidade transatlántica e circuítos migratorios: perspectivas analíticas e problemas metodolóxicos das migracións de retorno dos españois dende Arxentina (1880-1930)
Elda González Martínez
Desanda-lo andado: problemas que formula o estudio do retorno dos emigrantes españois ó Brasil
Francisco Erice Sebares
Retorno e retornados da emigración asturiana a América: mitos, estereotipos e realidades
Fernando Carnero Lorenzo
Capital indiano e crecemento económico en Canarias, 1850-1936. Unha primeira aproximación
Àngels Solà Parera
Os “americanos” cataláns e o seu impacto económico en Cataluña ó longo do século XIX
Miguel Cabo Villaverde
Os “americanos” e o movemento agrarista (1900-1936)
Raúl Soutelo Vázquez
Retornados e cambio social no noroeste ourensán
Román Rodríguez González
Os investimentos de retorno como factor de dinamización socioeconómica na Galicia dos últimos anos
Óscar Álvarez Gila
Emigrantes e americanos na literatura popular na lingua vasca
Dolores Vilavedra
A emigración galega a Arxentina na narrativa galega
Antonio Garrido Moreno
A imaxe arquitectónica dos indianos galegos
Manuel González
Aproximación ás imaxes do indiano no cinema español
Beatriz Ruiz
Relatos de retorno: imaxes dun calidoscopio


Código QR para a descarga