consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón


A presente colección diplomática está composta, fundamentalmente, por documentos orixinais en pergamiño, aínda que tamén en copias, dispersos por diferentes arquivos. Os pergamiños máis numerosos están no Arquivo Histórico Nacional de Madrid, ademais de noutros arquivos galegos (arquivo do mosteiro de San Paio de Antealtares, Arquivo Histórico Universitario de Santiago, arquivo da Catedral de Ourense ou o Museo de Pontevedra). O libro complétase con catro índices: onomástico, toponímico, socio-profesional e de materias.

Código QR para a descarga
Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón / José Ignacio Fernández de Viana y Vieites. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2009. — 349 p. ; 24 cm. — (Fontes para a historia de Galicia ; 11) D.L. VG 1383-2009 . — ISBN 978-84-96530-95-9 1. Mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón (Pontevedra)-Fondos documentais. 2. Galicia- -Historia-Fontes. I. Consello da Cultura Galega. II. Título