----

Apróbase o decreto que regula o currículo da educación infantil en Galicia

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria publica, no DOG do 23 de xuño de 2009, o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

No artigo 13 deste decreto regúlase o tratamento das linguas oficiais, sinalando que nesta etapa educativa “o profesorado usará na aula a lingua materna predominante entre o alumnado, terá en conta a lingua do contorno e coidará que o alumnado adquira de forma oral e escrita o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia, dentro dos límites propios desta etapa”.

A diferenza do regulamentado para a educación infantil no Decreto 124/2007, na nova normativa non se establecen porcentaxes mínimas de uso de galego nos contextos castelán falantes nin se fai referencia ao especial fomento da adquisición da lecto-escritura en lingua galega.