----

Contratación temporal dun técnico/a de normalización Lingüística no Concello da Estrada

O Concello da Estrada publica as bases para a contratación temporal dun técnico/a de normalización lingüística. A duración do contrato será ata o 30 de setembro de 2013. Os aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en filoloxía galego-portuguesa, filoloxía galega ou filoloxía hispánica (sección galego-portugués), ou outras titulacións superiores pertencentes á área de humanidades ou de ciencias xurídicas sociais, sempre que posúan o Celga 5. O proceso selectivo consistirá en dúas probas, un cuestionario teórico tipo test sobre o temario indicado na convocatoria e un suposto práctico sobre as tarefas a desenvolver.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 1 de agosto de 2013.