Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015

De acordo co previsto na cláusula décimo primeira da Resolución do 3 de marzo de 2015, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid, e unha vez realizada a avaliación dos méritos e recibidas as propostas das comisións de valoración correspondentes, procédese á publicación das listaxes coa puntuación provisional.
O prazo de exposición destas listaxes provisionais será de 10 días naturais contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, durante os cales se poderán facer as alegacións pertinentes.
Consulta o listado no seguinte documento