Relación de titulares e suplentes das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015

Segundo o disposto na cláusula decimo primeira da Resolución do 3 de marzo de 2015, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 54, do 19 de marzo de 2015), e unha vez rematado o prazo de reclamacións das puntuacións provisionais, publícanse as listaxes definitivas de titulares e suplentes, ordenadas segundo a puntuación obtida por cada persoa solicitante.
Descarga aquí o documento