CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016

Advertidos erros na resolución antes citada, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 63, do 4 de abril de 2016, cómpre facer as seguintes correccións:

Descarga o documento