----

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Cambre

O Concello de Cambre publica as bases para o nomeamento interino dun técnico/a de normalización lingüística e a creación dunha relación de candidatos/as para nomeamentos interinos de técnicos/as de normalización lingüística. O sistema de selección é o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (Subsección Galego-Portugués), Grao en Lingua e Literatura Galega, ou outro grao/licenciatura sempre que estean en posesión do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes comeza o 7 de xuño e remata o 15 de xuño de 2017. Podes consultar as bases no web do Concello de Cambre.