----

Formación lingüística para o persoal da Administración autonómica

A Escola Galega de Administración Pública convoca cursos de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico. Entre a formación programada, ofértanse os seguintes cursos de contido lingüístico: “Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais”, “Desenvolvemento e fomento das habilidades comunicativas na Administración pública”, “Ferramentas e técnicas para falar mellor en público”, “Destrezas lingüísticas para a redacción de textos na web” e “Comunicación escrita e elaboración de informes”. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.