Relacion definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 19 de abril de 2018, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 84, do 2 de maio de 2018), e unha vez analizadas as reclamacións presentadas, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección.

Contra este acordo poderá interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do Consello da Cultura Galega, no prazo dun mes, que emperzará a contar partir do día seguinte ao da súa notificación

Consulta aquí a listaxe