Resolución pola que se declara deserta a convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2018
Resolución pola que se declara deserta a convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Por Resolución do 14 de xuño de 2018, convócanse dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid, conforme ás bases reguladoras que rexían a convocatoria publicada no DOG 124, do 29 de xuño de 2018.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, o pasado 30 de xullo, o órgano instructor do procedemento constatou que non se presentara ninguna solicitude, polo que se declara deserta.

Consulta a resolución