RESOLUCIÓN DO 16 DE MAIO DE 2019 pola que se nomean os membros da comisión de valoracion de 5 bolsas

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019

Resolución do 16 de maio de 2019 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes presentadas a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.
Consulta a resolución

De acordo co establecido na base 8 da Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 81, de 29 de abril de 2019), acórdase a constitución dunha comisión de valoración que será o órgano colexiado encargado de valorar as solicitudes segundo os criterios fixados nas bases.

A comisión de valoración estará integrada polos seguintes membros:

Presidente: Xosé Manoel Núñez Seixas
Secretaria: Dolores Vilavedra Fernández
Vogal: Cristina Mouriño Cabaleiro
Vogal: Anxos Sumai García
Vogal: Begoña Tajes Marcote