Resolución provisional para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG nº 81, do 29 de abril de 2019)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 10 de abril de 2019, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG Nº 81, do 29 de abril de 2019), e unha vez realizada a avaliación dos méritos pola comisión de valoración conforme o baremo indicado na base 9 da convocatoria, a xerencia do Consello da Cultura Galega fai pública a resolución provisional, coas puntuacións obtidas polas persoas solicitantes no proceso de avaliación das solicitudes.
Ábrese o prazo de 10 días, contados a partir do día seguinte ao da data da publicación da resolución provisional, co fin de que as persoas interesadas poidan realizar as alegacións sobre esta.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2019

O xerente
Marcelino Fernández Santiago

Consulta a Resolución provisional para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega