Adxudicación das bolsas aos candidatos/as titulares e suplentes en relación coa convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019

ROSARIO ÁLVAREZ BLANCO, presidenta do Consello da Cultura Galega, en relación coa convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega, e convocadas por Resolución do 10 de abril de 2019 (DOG 81, de 29 de abril de 2019)

RESOLVO:
Adxudicar as bolsas aos candidatos/as titulares e suplentes seleccionados/as na devandita convocatoria e que a continuación se relacionan:

Anexo II: Área de publicacións
Vilar Millán, Paulo - 36162763R - 951,59 €/mes

Suplentes DNI
Sotelo Domínguez, Helena- 53197688E
Mariño Gómez, Claudia - 53795361V
Castro Lorenzo, Laura - 79342931S
Mancebo Cancela, Pablo - 79342389W
Vilán Prado, Nuria - 53196763V

Anexo III: Área de documentación
Titulares
Mandiá Álvarez, Sonia - 34882353R - 951,59 €/mes
Gándara Costa, Marcos - 35577678J - 951,59 €/mes

Suplentes
Silva Simón, Xavier - 77460381S
Calvo Domínguez, Rocío - 32715484P
Ares Tapia, Diego - 44486345K
Gándara Feijóo, Javier - 44655377A
Vilela Díaz, Lucía - 33542188T

Anexo IV: Área de Comunicación
Álvarez Álvarez, Almudena - 76734707Z - 951,59 €/mes
González López, Paula - 53163626T - 951,59 €/mes

Suplentes
Abarrategui Amado, Lucía S. - 79341864Y
Cochón Castro, Lorena - 35480497F
Castro Silva, Ángel - 32696750L
Sóñora Balsa, Susana - 53308346G
Ríos Rodríguez, Raul - 53309839W

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición perante a presidenta do Consello da Cultura Galega no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2019

A Presidenta
Rosario Álvarez Blanco

Consulta a Adxudicación das bolsas aos candidatos/as titulares e suplentes seleccionados/as na devandita convocatoria